Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Основно училище „Д-р Петър Берон“ с.Мирово,община Братя Даскалови на основание Заповед №239/03.07.2020 г. О  Т  К  Р И  В  А Процедура по провеждане на:

І. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем

ІI. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда

ЦЯЛАТА ОБЯВА МОЖЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ - ТУК! 

Търгът ще се проведе на 27.07.2020 г. от 09,30 часа в сградата на Община Братя Даскалови.

А. Депозит за участие в търга в размер на 30 % от първоначалната тръжна цена се внася до   12.00 ч. на 24.07.2020 г. по банковата сметка на училището:

 

Банкова сметка

ОУ „Д-р Петър Берон” с.Мирово

БУЛСТАТ    000803091

Банка УК Булбанк АД

BIC    UNCRBGSF

IBAN   BG08 UNCR 7000 3321 9067 40

Б. Необходими документи за участие в търга:Заявление за участие по образец; Квитанция за внесен депозит за участие в процедурата;Удостоверение за липса на задължения към Община Братя Даскалови;Нотариално заверено пълномощно, когато лицето се представлява в търга, чрез пълномощник;Декларация по ТЗ образец.

За участници – чужденци, подадените документи следва да бъдат легализирани. Документи за участие се подават в непрозрачен, запечатан плик, адресиран с името на участникав процедурата и предмета на търга до   12.00ч. на 24.07.2020г. в ОУ „ Д-р Петър Берон ”с.Мирово, община Братя Даскалови

            В.Спечелилият търга внася арендната вноска за стопанската 2020/2021г. при сключване на договора.

            Г. При неявяване на кандидати повторният търг ще се проведе на 03.08.2020г. от 09.30ч. на същото място и при същите условия. Документи за участие в търга и внесен депозит ще се приемат до 31.07.2020г. 12.00ч. в ОУ „ Д-р Петър Берон ” с.Мирово, община Братя Даскалови.

            Д. В 14-дневи срок след изтичане на срока за обжалване на заповедта за спечелилият търга участник – класиран на първо място се сключва договор.Дължимата арендна вноска за стопанската 2020/2021г. се заплаща  по банковата сметка в срок до 7/седем/ дни от сключване на договора.

 

На основание Решение № 82 по Протокол № 8 / 25.06.2020 г. на Общински съвет Братя Даскалови, и Заповед № РД- 284 / 03.07.2020 година на Кмета на община Братя Даскалови, О  Б  Я  В  Я  В  А  М : I.  Публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда за срок 20 стопански години общинска земеделска земя

ЦЯЛАТА ОБЯВА МОЖЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ - ТУК!

Депозит за участие в търга в размер на 30% от първоначалната тръжна цена се внася до 12:00 ч. на 24.07.2020г. в брой на касата или по сметка на община Братя Даскалови:

     Банкова сметка: BG 12UNCR76303300000455

     BIC: UNCRBGSF

     Уникредит Булбанк АД клон гр. Чирпан

     Б. Необходими документи за участие в търга:

Задължителни документи за участие в публичен търг или публично оповестен конкурс са: 1. заявление за участие по образец;

      2. нотариално заверено пълномощно за участие в публичен търг или публично оповестен конкурс, когато се участва чрез пълномощник;

     3. документ за внесен депозит за участие в публичен търг;

     4. декларация по ТЗ образец;

Изискванията по точка 4 не се прилагат за участници-физически лица, които нямат качествата на търговец.

 За чуждестранните участници съответните документи трябва да бъдат легализирани по установения ред.

Документите за участие се подават в запечатан непрозрачен плик, адресиран с името на участника.

       В. Оглед на обектите може да се направи всеки работен ден от понеделник до петък.

       Г. Документите за участие в търга се подават в Център за информация и услуги на община Братя Даскалови до 12:00 ч. на 24.07.2020г. Те се поставят в запечатан непрозрачен плик.

      Д. Търгът ще се проведе на 27.07.2020г. от 11:00 ч.

      Е. Спечелилият търга участник внася цялата дължима арендна или наемна вноска  за стопанската 2020/2021  година при сключване на договора.

       Ж. В 14-дневен срок след изтичане на срока на обжалване на заповедта за определяне на спечелилия търга участник - класиран на първо място сключва договор и изплаща изцяло в брой или по банков път в 7-дневен срок от сключване на договора

      

       З. Цената на всички договори за наем и аренда със срок на ползване над три години се актуализира през 3 години с инфлацията на база три предходни стопански години, след решение на Общинския съвет.

       И.  Не се отдават под наем свободни земи на лица, които имат задължения по предходни договори за наем или аренда на земеделска земя от ОПФ.  

 

       Й. Договорите за аренда и наем на земеделска земя влизат в сила от датата на подписването им.

 

 

 

ПОКАНА

 Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 9, ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 02.07.2020 г. /четвъртък/, в 10.00 ч. в град Брезово, ул. „Георги Димитров” № 25, ет.4

Заседателната зала на общ. Брезово, при следния

 

Дневен Ред:

 

1.  Промяна в състава на колективния върховен орган и колективния управителен орган на СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови“.

2.    Организационни въпроси.

 

Ако в определения час не се явят необходимият брой членове, на основание чл.10. (доп. на ОС от 01.03.2011 г.) от Устава, събранието може да се проведе един час по-късно, на същото място при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

                                                                                                                                                                                                23.06.2020 г.

                                                                                                      Управителен съвет

Цялата обява може да прочетете - ТУК!!!