Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Списък - Мери и пасища за индивидуално ползване 2021/2022 стоп.година

За повече информация, с.Братя Даскалови, ул. Септемврийци 55, ет.2, Георги Илев тел .: 088 555 8605

Целия протокол може да прочетете - ТУК!

 

Във връзка с изпълнението на Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. BG05M9OP001-6.002-0013-C01Патронажна грижа + в община Братя Даскаловипо  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ 2014-2020г, Община Братя Даскалови

ОБЯВЯВА:

Подбор на персонал, който ще предостави следните услугата ДОМАШЕН ПОМОЩНИК на потребителите ползващи услугата „Патронажна грижа+”

КАНДИДАТСТВАНЕ:

Документите за кандидатстване, ще се приемат от 15.02.2021г до 28.02.2021 г. включително.

Документите за кандидатстване се подават в сградата на Община Братя Даскалови, Център за административно обслужване

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОСИГУРЕНАТА ЗАЕТОСТ:

С всеки от одобрените кандидати, за заемане на длъжността „Домашен помощник” се сключва срочен трудов договор до 01.03.2022г., съгласно предвидения план – график за изпълнение на дейностите по предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

Възнаграждението по трудовия договор се осигурява по проект  № BG05M9OP001-6.002-0013- 01Патронажна грижа + в община Братя Даскалови”,  съфинансиран със средства от Европейски социален фонд. 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ:

I.     Кандидатите, които желаят да заемат длъжност „ Домашен помощник, следва да отговарят на следните изисквания:

à да имат навършени 18 години;

à да не страдат от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на услугите на патронажната грижа;

à да имат минимално образователно равнище завършен VІ клас

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

à Заявление за постъпване на работа /по образец/;

à Автобиография  /по образец/;

à Копие на документ за самоличност;

à Декларация за обработка на личните данни на кандидата /по образец/;

à Копие на диплома за завършено образование или минимално образователно равнище завършен VІ клас

à Копие на трудова книжка за удостоверяване на трудов стаж;

àДекларация, че кандидата не е поставен под заприщение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност /по образец/.

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите могат да получат:

·         в сградата на Община Братя Даскалови, Център за административно обслужване;

·         документите са достъпни и на интернет страницата на Община Братя Даскалови – http://www.bratia-daskalovi.com/ в  раздел  ОПРЧР;

·         От кметовете и кметските наместници на всички населени места на територията на Община Братя Даскалови;

РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:

Подборът протича в два етапа  - допускане и провеждане на интервю.

Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, назначена със заповед на Кмета на община Братя Даскалови. Комисията изготвя протокол за допуснатите и недопуснатите до събеседването кандидати, който се публикува на електронната страница на Община Братя Даскалови и на таблото с обявите в сградата на Община Братя Даскалови.

Списъкът на допуснатите до събеседване, както и датата, мястото и часът на провеждането му ще бъдат публикувани на електронната страница на Община Братя Даскалови и на таблото с обявите в сградата на Община Братя Даскалови, на 01.03.2021 г.

Резултатите от подбора ще бъдат публикувани на електронната страница на Община Братя Даскалови и на таблото с обявите в сградата на Община Братя Даскалови,  на 01.03.2021 г. – за длъжност "Домашен помощник"

 

За повече информация може да се обръщате към Яна Гайдаджийска, тел: 0884915819 и на e-mail: - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Във връзка с изпълнението на Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег.  BG05M9OP001-6.002-0013-C01Патронажна грижа + в община Братя Даскалови”, по  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ 2014-2020г, Община Братя Даскалови уведомява жители на общината, че:

Набира желаещи да ползват услугата

„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА”

/предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда/

 

Заявления за включване на кандидат-потребители в проекта, ще се приемат от 15.02.2021г.

Услугите се предоставят по местоживеенето на одобрените потребители, независимо дали постоянният им адрес, съгласно документа за самоличност е в същото или в друго населено място.

Кандидатите,  които могат да ползват услугите по настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ, съфинансирана от Европейския социален фонд,  следва да бъдат от кръга на лицата, попадащи в обхвата на целевите групи по проекта:

 

1.    Лица над 65 години;

2.     Лица с валидно експертно решение на трудово-експертна лекарска комисия;

3.    Лица с хронични заболявания, нуждаещи с еот продължително наблюдение и здравни грижи;

4.    Лица след оператовна интервенция и след хоспитализация, нуждаещи се от краткосрочно наблюдение и здравни грижи.

5.    Лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19.

Продължителността  на предоставяне на социалната услуга е до 01.03.2022г.

 

 

Желаещите да ползват услугите на центъра подават пред Община Братя Даскалови следните документи:

Ø  Заявление по образец

Ø  Копие на документ за самоличност на лицето и на законния му представител - настойник, родител, попечител – за справка;

Ø  Декларация за обработка на лични данни /по образец/;

Ø  Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата (Експертно решение на ТЕЛК, протокол на ЛКК, други медицински документи);

Ø  Копие от амбулаторен картон или здравна книжка, с данни за личния лекар на кандидата;

àДекларация за за информирано съгласие /по образец/;

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени от кандидат-потребителите могат да се получат:

·         в сградата на Община Братя Даскалови, Център за административно обслужване;

·         документите са достъпни и на интернет страницата на Община Братя Даскалови – http://www.bratia-daskalovi.com/в  раздел  ОПРЧР;

·         От кметовете и кметските наместници на всички населени места на територията на Община Братя Даскалови;

 

За повече информация може да се обръщате към Яна Гайдаджийска, тел: 0884915819 и на e-mail: - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.