Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Общинска собственост:

- съставя и съхранява актовете за общинска собственост;
- води регистри, предвидени в Закона за общинската собственост;
- отписва имоти от актовите книги за общинска собственост;
- издава удостоверения, относно собствеността и статута на имоти по искане на физически или юридически лица;
- издава удостоверения за наличие или липса на реституционни претенции;
- отчуждава имоти- частна собственост за общински нужди; придобиване право на собственост и ограничени вещни права върху имоти; продажба на имоти частна общинска собственост чрез търг или конкурс; продажба на жилищни имоти общинска собственост на настанени в тях наематели;
- извършва: дарение на имоти - частна общинска собственост; замяна на имоти и/ или вещни права върху имоти – частна общинска собственост с имоти и/ или вещни права върху имоти собственост на други лица;
- прекратява съсобственост между общината и други лица чрез: делба, продажба на частта на общината, откупуване на частта на другите лица, замяна;
- учредява: право на строеж върху общински поземлени имоти чрез търг или конкурс; безвъзмездно право на строеж върху общински поземлени имоти; право на строеж върху общински поземлени имоти без търг или конкурс; право на ползване върху общински поземлени имоти чрез търг или конкурс; безвъзмездно право на ползване върху общински поземлени имоти; право на ползване върху общински поземлени имоти без търг или конкурс;
- участва в комисии за установяване на жилищните нужди на гражданите;

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 г.

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г.

Подкатегории