Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

noir-baner

На 24.01.2018 г. (сряда) от 10:00 ч. в заседателната зала на Община Братя Даскалови бяха представени резултатите от изпълнението на Дейностите по проект "Готови за успех". В пресконференцията участва екипа на проекта, учители, директори на детски градини, служители на общинска администрация и граждани. Споделени бяха добрите практики по време на провеждане на дейностите по проекта. Всички се обединиха около това, че проектите от този "вид" имат голямо значение именно за селски общински с голям процент на население от малцинствените групи.

Проект "Готови за успех" е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  "Готови за успех", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

noir-baner

П О К А Н А

Уважаеми дами и господа, Община Братя Даскалови Ви кани на заключителна пресконференция за обявяване приключването на дейностите по проект "Готови за успех".

На пресконференцията ще бъдат представени целите на проекта, реализираните дейности и постигнатите резултати от изпълнението на проекта. Пресконференцията ще се състои на 24.01.2018 г. (сряда) от 10:00 часа в заседателната зала на Община Братя Даскалови, с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” №55.

Проект "Готови за успех" е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Очакваме Ви!

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  "Готови за успех", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

noir-baner

През месец декември 2017 г. се проведоха "Вечери на талантите" във всички детски градини на територията на Община Братя Даскалови участващи по проект "Готови за успех". Дейност 6 Организиране и провеждане на съвместно-познавателни дейности от проект "Готови за успех" предвижда организирането на 2 вечери на талантите за всяка детска градина.

Въпреки непредвидените обстоятелства (разпространен вирусен хепатит сред няколко от детските градини) организирането и провеждането на "вечер на талантите" се състоя благодарение на усилията на ръководствата на детските градини, общината и Сдружение "Национално сдружение Наука".

На събитията бяха представени от децата различни обичаи, традиции, танци, песни. Децата бяха подкрепени от родителите с бурни аплодисменти.

Идеята на тези "Вечери на талантите" е да могат да бъдат представени резултати от наученото в работата на групите и в същото време да бъде гарантирано участието на всички учители, работещи с децата. Резултатите от тези събития се характеризират във формиране на позитивни нагласи и приемане на различието сред родителите от всички етноси, а също така и формиране на позитивни нагласи към мероприятията в извънкласна форма.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  "Готови за успех", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

noir-baner

През месец януари 2018 г. ще се проведат заключителните дейности по изпълнението на проект "Готови за успех". Предвидено е в периода 18-22 януари 2018 г. да се организират и проведат "Вечери на талантите" във всички детски градини на територията на Община Братя Даскалови.

Заниманията с децата по групи в детските градини ще продължат до 19.01.2018 г. Ще бъде направен анализ и ще бъдат изведени резултати от изпълнението на проекта.

В заключение на 24.01.2018 г. ще се проведе заключителна пресконференция с участие на общински служители, учители, медии и граждани, на която ще бъдат представени изпълнението на проекта и резултатите от него.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  "Готови за успех", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

noir-baner

ПОКАНА

Уважаеми родители,
Уважаеми съграждани,

Имаме удоволствието да Ви поканим на организирани от детските градини събития „Вечер на талантите” както следва:

- ДГ "Боряна" с.Партизанин - 22 декември 2017 г. от 12:00 ч. в детската градина

- ДГ "Боряна" с.Партизанин, филиал с.Найденово - 20 декември 2017 г. от 09:00 ч. в детска градина

- ДГ "Боряна" с.Партизанин, филиал с.Братя Даскалови - 21 декември 12:30 ч. в детската градина

- ДГ "Буратино" с.Черна гора - 15 декември 2017 г. от 11:00 ч. в детската градина

- ДГ "Н.Й.Вапцаров" с.Гранит - 22 декември 2017 г. от 10:00 ч. в детската градина

- ДГ "Детелина" с.Оризово - 22 декември 2017 г. от 10:00 ч. в детската градина

- ДГ "Детелина" с.Оризово, филиал с.Мирово - 22 декември 2017 г. от 12:00 ч. в детската градина

Събитието е част от дейностите по реализирането на проект „Готови за успех”, в който участие взима ДГ „Боряна”, ДГ "Буратино", ДГ "Детелина", ДГ "Н.Й.Вапцаров" като партньор на Община Братя Даскалови.

Проект „Готови за успех” е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

ОЧАКВАМЕ ВАШАТА ПОДКРЕПА!
ДЕЦАТА ИМАТ НУЖДА ОТ ВАС!

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  "Готови за успех", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.