Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

noir-baner

С договор от 10.11.2017 г. е избран изпълнител за извършване на услуга с предмет: “Организиране на екзкурзии за деца от детски градини от община Братя Даскалови „Буратино“, „Боряна“, „Детелина“ и „Н. Вапцаров“ в рамките на проект „Готови за успех” по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.001-0081 по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове“.

Бяха проведени разговори между ръководителя на проекта и представител на фирмата изпълнител при което бе изготвен план-график за провеждане на екскурзиите. Всички детски градини са запознати с датите за провеждане на екскурзиите до Хасково и Стара Загора. Избраните обекти за посещение в двата града са подходящи за деца от детски градини. 

Чрез реализиране на дейността ще се създаде допълнителна мотивация на учениците от целевата група за активно участие в заложените по проекта дейност и ще се постигне по-голям ефект при интеграцията на малцинствените групи.

Много от родителите на децата от целевата група не могат да си позволят да осигурят на детето си подобно преживяване поради ниския си социален статус. Предлагането на тази своеобразна «награда» за усилията положени през учебната година ще мотивира децата за по-активно участие в учебните дейности, повишаване на успеха и приобщаване към училищния живот. Това ще стимулира и родителите да мотивират децата си за по-сериозно отношение към учебния процес.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  "Готови за успех", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.