Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

noir-baner

ЗАПОЧНАХА ЗАНИМАНИЯТА ПО ИНТЕРЕСИ ЗА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

От началото на месец ноември стартира изпълнението на Дейност 2 „Допълнителна подготовка на деца от етническите малцинства в детските градини за постъпване в първи клас“ и Дейност 3 „Създаване на групи по интереси в областта на здравното и екологичното възпитание, фолклора, танците, изкуството, традиционните занаяти“ по проект „Готови за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ в община Братя Даскалови.

Над 160 деца от детските градини „Буратино“, „Боряна“, „Детелина“ и „Н. Вапцаров“ с желание и ентусиазъм участват в допълнителни занимания – по български език – 92 деца, пеене и танци – 66 деца, природознание – 41 деца и изобразително изкуство – 39 деца. В детска градина „Буратино“ в четирите групи са включени общо 34 деца, в „Детелина“ интерес към заниманията имат 78 деца, в ДГ „Боряна“ 33 са децата , които посещават групите по български език, по природознание, по пеене и танци и по изобразително изкуство, а в ДГ „Н. Вапцаров“ включените в проекта деца са 22.

Допълнителните занимания са интересни за малчуганите, с много игри и забавления децта обогатяват знанията си по български език, природознание, изобразително изкуство и музика. 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  "Готови за успех", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

noir-baner

 Стартира изълнението на проект „Готови за успех“

От 27.07.2016 г. Община Братя Даскалови започна изпълнението на проект „Готови за успех“ по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.001-0081 по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Проектът е насочен към преодоляване на проблема с интегрирането в образователната система на деца в предучилищна възраст от етнически малцинствени групи.

Целта на проекта е да осигури условия за успешно включване и елиминиране на предпоставките за отпадане от образователната система на децата от етническите малцинства в община Братя Даскалови, като едновременно с това се създаде среда за съхраняване и развиване на културната идентичност на общностите в региона и се предостави по­добър шанс за социална реализация.

Проектът ще се реализира за период от 18 месеца, а одобреният му бюджет е 172 868,70 лева. Дейностите ще се реализират съвместно с партньорите по проекта Детска градина „Детелина“, Детска градина „Боряна“,  Детска градина „Буратино“, Детска градина „Н.Й. Вапцаров“ и Сдружение „ Национално сдружение наука".

В рамките на проекта ще се изпълнят следните дейности:
1. Провеждане на проучване сред родителите и децата относно нагласите и нуждите им за интегриране в образователната система
2. Допълнителна подготовка на деца от етническите малцинства в детските градини за постъпване в първи клас
3. Създаване на групи по интереси в областта на здравното и екологичното възпитание, фолклора, танците, изкуството, традиционните занаяти
4. Работа c родители на децата от целевата група и провеждане на „Училище за родители“
5. Организиране и провеждане на съвместно­познавателни дейности

В проектни дейности ще бъдат включени деца от всички детски градини на територията на община Братя Даскалови.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  "Готови за успех", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.