Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

От 01. февруари 2021г. Община Братя Даскалови стартира Проект № BG05M9OP001-6.002-0013-C01 Патронажна грижа + в община Братя Даскалови”, по процедура BG05M9OP001-6.002 - "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +", финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.

               Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

 

Заповече информация може да видете ТУК.

 

Община Братя Даскалови уведомява жители на общината, че:

1. Набира желаещи да ползват услугата „Патронажна грижа” - услуга за социално включване, чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

 

Заявления за включване на КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ в проекта, ще се приемат от 15.02.2021г.

Услугите се предоставят по местоживеенето на одобрените потребители, независимо дали постоянният им адрес, съгласно документа за самоличност е в същото или в друго населено място.

Кандидатите, които могат да ползват услугите по настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ, следва да бъдат от кръга на лицата, попадащи в обхвата на целевите групи по проекта:

·         Лица над 65 години;

·         Лица с валидно експертно решение на трудово-експертна лекарска комисия;

·         Лица с хронични заболявания, нуждаещи се от продължително наблюдение и здравни грижи;

·         Лица след оператовна интервенция и след хоспитализация, нуждаещи се от краткосрочно наблюдение и здравни грижи;

·         Лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19.

 

 

Продължителността  на предоставяне на социалната услуга е до 01.03.2022г.

Желаещите да ползват услугата „Патронажна грижа” подават пред Община Братя Даскалови следните документи:

à Заявление по образец;

à Копие на документ за самоличност на лицето и на законния му представител - настойник, родител, попечител – за справка;

à Декларация за обработка на лични данни /по образец/;

à Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата (Експертно решение на ТЕЛК, протокол на ЛКК, други медицински документи);

à Копие от амбулаторен картон или здравна книжка, с данни за личния лекар на кандидата;

à Декларация за за информирано съгласие /по образец/;

 

2. Набира желаещи, които ще предоставят услугата "ДОМАШЕН ПОМОЩНИК" на потребителите ползващи услугата „Патронажна грижа”

Документите за кандидатстване, ще се приемат от 05.02.2021г до 28.02.2021 г. включително.

Документите за кандидатстване се подават в сградата на Община Братя Даскалови, Център за услуги и информация на гражданите

Кандидатите, които желаят да заемат длъжност Домашен помощник, следва да отговарят на следните изисквания:

·         Да имат навършени 18 години;

·         Да не страдат от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на услугите на патронажната грижа;

·         Да имат минимално образователно равнище завършен VІ клас

 

Желаещите да предоставят услугата „Патронажна грижа” подават пред Община Братя Даскалови следните документи:

à Заявление за постъпване на работа /по образец/;

à Автобиография  /по образец/;

à Копие на документ за самоличност;

à Декларация за обработка на личните данни на кандидата /по образец/;

à Копие на диплома за завършено образование или минимално образователно равнище завършен VІ клас

à Копие на трудова книжка за удостоверяване на трудов стаж;

à Декларация, че кандидата не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност /по образец/.

 

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени от кандидат-потребителите могат да се получат:

·         в сградата на Община Братя Даскалови, стая 15

·         документите са достъпни и на интернет страницата на Община Братя Даскалови – https://www.bratia-daskalovi.com/ в  раздел  ОПРЧР;

·         От кметовете и кметските наместници на всички населени места на територията на Община Братя Даскалови;

 

За повече информация може да се обръщате към Яна Гайдаджийска, тел: 0884915819 и на e-mail: - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Община Братя Даскалови продължава дейностите по проект „Предоставяне на социален патронаж в община Братя Даскалови” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ 2014-2020г., приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.103 - Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 4  

Проекта предоставя интегрирани услуги за хора с невъзможност за самообслужване над 65 г., за хората с увреждания в община Братя Даскалови.

Община Братя Даскалови уведомява жители на общината, че:

Набира желаещи да ползват услугата „Патронажна грижа” по процедура № BG05M9OP001-2.103 - Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 4 .

Кандидатите, които могат да ползват услугите по настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ, следва да бъдат от кръга на лицата, попадащи в обхвата на целевите групи по проекта:

1. Лица над 65 години;

2. Лица с валидно експертно решение на трудово-експертна лекарска комисия;

3. Лица с хронични заболявания, нуждаещи се от продължително наблюдение и здравни грижи;

4. Лица след оператовна интервенция и след хоспитализация, нуждаещи се от краткосрочно наблюдение и здравни грижи.

Продължителността на предоставяне на социалната услуга е до 31.12.2020г. 

Желаещите да ползват услугата „Патронажна грижа” подават пред Община Братя Даскалови следните документи:

1. Заявление по образец

2. Копие на документ за самоличност на лицето и на законния му представител - настойник, родител, попечител – за справка;

3. Декларация за обработка на лични данни /по образец/;

4. Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата (Експертно решение на ТЕЛК, протокол на ЛКК, други медицински документи);

5. Копие от амбулаторен картон или здравна книжка, с данни за личния лекар на кандидата;

 

 

От 01 юни 2019 г. Община Братя Даскалови стартира Проект № BG05M9OP001-2.040-0009 „Предоставяне на социален патронаж в община Братя Даскалови” финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.

           Проекта предоставя интегрирани услуги за хора с невъзможност за самообслужване над 65 г. и за хората с увреждания в община Братя Даскалови. Проекта ще съчетае комплексни действия в посока осигуряване на индивидуализирана подкрепа за хора с увреждания и възрастни хора чрез предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда от специализиран екип от здравни специалисти и специалисти по социални дейности.

               Заповече информация може да видете ТУК.

 

Община Братя Даскалови уведомява жители на общината, че:

1.    Набира желаещи да ползват услугата „Патронажна грижа” - услуга за социално включване, чрез въвеждане на модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания за осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове.

Заявления за включване на кандидат-потребители в проекта, ще се приемат от 01.06.2019 г. до 15.06.2019 г.

Услугите се предоставят по местоживеенето на одобрените потребители, независимо дали постоянният им адрес, съгласно документа за самоличност е в същото или в друго населено място.

Кандидатите, които могат да ползват услугите по настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ, следва да бъдат от кръга на лицата, попадащи в обхвата на целевите групи по проекта:

ü  Лица над 65 години;

ü  Лица с валидно експертно решение на трудово-експертна лекарска комисия;

ü  Лица с хронични заболявания, нуждаещи се от продължително наблюдение и здравни грижи;

ü  Лица след оператовна интервенция и след хоспитализация, нуждаещи се от краткосрочно наблюдение и здравни грижи.

Продължителността  на предоставяне на социалната услуга е до 31.07.2020г.

Желаещите да ползват услугата „Патронажна грижа” подават пред Община Братя Даскалови следните документи:

Ø  Заявление по образец ТУК!

Ø  Копие на документ за самоличност на лицето и на законния му представител - настойник, родител, попечител – за справка;

Ø  Декларация за обработка на лични данни /по образец/ ТУК!;

Ø  Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата (Експертно решение на ТЕЛК, протокол на ЛКК, други медицински документи);

Ø  Копие от амбулаторен картон или здравна книжка, с данни за личния лекар на кандидата;

 

2.    Набира желаещи, които ще предоставят услугата ДОМАШЕН ПОМОЩНИК на потребителите ползващи услугата „Патронажна грижа”

Документите за кандидатстване, ще се приемат от 01.06.2019г до 15.06.2019 г. включително.

Документите за кандидатстване се подават в сградата на Община Братя Даскалови, Център за услуги и информация на гражданите

Кандидатите, които желаят да заемат длъжност „Домашен помощник”, следва да отговарят на следните изисквания:

à   да имат навършени 18 години;

à   да не страдат от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на услугите на патронажната грижа;

à   да имат минимално образователно равнище завършен VІ клас

Желаещите да предоставят услугата „Патронажна грижа” подават пред Община Братя Даскалови следните документи:

Ø   Заявление за постъпване на работа /по образец/ ТУК!;

Ø   Автобиография  /по образец/ ТУК!;

Ø   Копие на документ за самоличност;

Ø   Декларация за обработка на личните данни на кандидата /по образец/ ТУК!;

Ø   Копие на диплома за завършено образование или минимално образователно равнище завършен VІ клас

Ø   Копие на трудова книжка за удостоверяване на трудов стаж;

 

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени от кандидат-потребителите могат да се получат:

·         в сградата на Община Братя Даскалови, стая 15

·         документите са достъпни и на интернет страницата на Община Братя Даскалови – https://www.bratia-daskalovi.com/в  раздел  ОПРЧР;

·         От кметовете и кметските наместници на всички населени места на територията на Община Братя Даскалови;

 

За повече информация може да се обръщате към Янка Гайдаджийска, тел: 0884915819 и на e-mail: - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Община Братя Даскалови продължава дейностите по  проект „Предоставяне на социален патронаж в община Братя Даскалови” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ 2014-2020г., приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” и стартира от 08.04.2020г. дейностите по същия проект по процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”.

Проекта предоставя интегрирани услуги за хора с невъзможност за самообслужване над 65 г., за хората с увреждания в община Братя Даскалови и към хора с увреждания и техните семейства, възрастни в риск, с цел превенция разпространението на COVID-19.

 

Община Братя Даскалови уведомява жители на общината, че:

1. Набира желаещи да ползват услугата:

-  „Патронажна грижа” по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”: - услуги за социално включване, чрез въвеждане на модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания за осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове;

- Патронажна грижа” по процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”: - услуги в домашна среда за хора от уязвими групи,  във връзка със спазване на мерки срещу пандемията от COVID 19.  

Услугите се предоставят по местоживеенето на одобрените потребители, независимо дали постоянният им адрес, съгласно документа за самоличност е в същото или в друго населено място.

Кандидатите, които могат да ползват услугите по настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ, следва да бъдат от кръга на лицата, попадащи в обхвата на целевите групи по проекта:

По Компонент 2:

ü  Лица над 65 години;

ü  Лица с валидно експертно решение на трудово-експертна лекарска комисия;

ü  Лица с хронични заболявания, нуждаещи се от продължително наблюдение и здравни грижи;

ü  Лица след оператовна интервенция и след хоспитализация, нуждаещи се от краткосрочно наблюдение и здравни грижи.

По Компонент 3:

ü  Възрасти хора над 65г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

ü  Хора с увреждания и техните семейства;

ü  Възрастни в риск с цел превенция разпространението на COVID-19.

Продължителността  на предоставяне на социалната услуга по Компонент 2 е до 31.07.2020г., а по Компонент 3 е до 31.12.2020г.

Желаещите да ползват услугата „Патронажна грижа” подават пред Община Братя Даскалови следните документи:

Ø  Заявление по образец по Компонент 2-Вижте тук и по Компонент 3 – Вижте тук

Ø  Копие на документ за самоличност на лицето и на законния му представител - настойник, родител, попечител – за справка;

Ø  Декларация за обработка на лични данни /по образец/; Вижте тук

Ø  Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата (Експертно решение на ТЕЛК, протокол на ЛКК, други медицински документи);

Ø  Копие от амбулаторен картон или здравна книжка, с данни за личния лекар на кандидата;

 

1.    Набира желаещи, които ще предоставят услугата „Разносвач на храна” на потребителите ползващи услугата „Патронажна грижа” по Компонент 3

Документите за кандидатстване се подават в сградата на Община Братя Даскалови, Център за услуги и информация на гражданите

 

Желаещите да предоставят услугата „Патронажна грижа” подават пред Община Братя Даскалови следните документи:

Ø   Заявление за постъпване на работа /по образец/; Вижте тук

Ø   Автобиография  /по образец/; Вижте тук

Ø   Копие на документ за самоличност;

Ø   Декларация за обработка на личните данни на кандидата /по образец/; Вижте тук

Ø   Копие на трудова книжка за удостоверяване на трудов стаж;

 

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени от кандидат-потребителите могат да се получат:

·         в сградата на Община Братя Даскалови, стая 15

·         документите са достъпни и на интернет страницата на Община Братя Даскалови – https://www.bratia-daskalovi.com/   в  раздел  ОПРЧР;

 

За повече информация може да се обръщате към Тихомир Танев, тел: 088 982 9774 и на e-mail: - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Заключителна пресконференция по проект „С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови”   

Проект N BG05M9OP001-2.002-0012-C001

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

ПОКАНА
за ЗАКЛЮЧИТЕЛНА пресконференция

Уважаеми дами и господа,

Община Братя Даскалови Ви кани на заключителна пресконференция за обявяване приключването на дейностите по проект „С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови”, финансиран с Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. N BG05M9OP001-2.002-0012-C001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2014-2020г., 

На пресконференцията ще бъдат представени целите на проекта, реализираните дейности и постигнатите резултати от изпълнението на проекта и финансовия принос на ЕС и Правителството на РБ.

Пресконференцията ще се състои на 25.10.2017 г. (сряда) от 11:00 часа в заседателната зала на Община Братя Даскалови, с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” №55.

Очакваме Ви!