Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0105-С0001 

„Социална подкрепа за семейна заетост”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

П О К А Н А

 ЗА ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Уважаеми дами и господа,

Община Братя Даскалови Ви кани на пресконференция за стартирането на проект “Социална подкрепа за семейна заетост”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд – схема „Без граници – Компонент 1 – Фаза 2“.

На пресконференцията ще бъдат представени бюджетът, целите, предвидените за реализация дейности и очакваните резултати от изпълнението на проекта.

Встъпителната пресконфоренция  ще се проведе в заседателната зала на общинска администрация Братя Даскалови, с.Братя Даскалови, ул. "Септемврийци" № 55 на 30.12.2013 г. (понеделник) от 11.00 ч.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Братя Даскалови и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представлявано от Министерството на труда и социалната политика.

Инвестира във вашето бъдеще!