Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0105-С0001 

„Социална подкрепа за семейна заетост”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

Snimka1На 30.12.2013г. в заседателната зала на общинска администрация Братя Даскалови се проведе пресконференция по повод стартиране на проект “Социална подкрепа за семейна заетост”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд – схема „Без граници – Компонент 1 – Фаза 2“.

На събитието присъстваха  представители на общинска администрация, потребители на услугите, които ще се предоставят по проекта и медии.

Ръководителят на проекта - Росен Иванов сподели, че реализацията на дейностите му е насочена към създаване на партньорство и сътрудничество между българската местната администрация в лицето на Община Братя Даскалови и Община Просочани, Гърция. На пресконференцията бе представен и екипа по проекта, който се състои от четирима души - ръководител, БГ координатор, Гръцки координатор и счетоводител.
Snimka2

В процеса на изпълнение на проекта ще се търси разпространение и трансфер на иновативни резултати  при разработване и  прилаганите  на местни стратегии за заетост и социално включване със специален фокус върху семейства на безработни. Ще бъде разработена и предложена форма на разгърната мрежа от иновативни услуги за семействата на безработни като същевременно  ще се стимулира преодоляването на институционалните бариерите. Проектът ще използва диференциран подход за разработване, прилагане и документиране на ефективни методи за осигуряване на заетост, образование/ обучение и социално участие на семействата на безработни в общността чрез увеличаване на възможностите на поне един член от семейството.

Общата стойност на проекта е в размер на 274 546,06 лева, като 100% безвъзмездна финансова помощ и с продължителност 18 месеца.

Очаква се проектът да допринесе за:

·  местно обновление и развитие;

·   изграждане на възможности и модели за интервенция и взаимодействие между местни и регионални общности и администрации;

·  прилагане на местни стратегии за заетост и социално включване, които биха могли да подобрят ефективността на централизираната политика.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Братя Даскалови и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представлявано от Министерството на труда и социалната политика

Инвестира във вашето бъдеще!