Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0105-С0001 

„Социална подкрепа за семейна заетост”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

През месец април 2014 г. бяха проведени редица срещи сред населението на община Братя Даскалови за представяне на целите на проект "Социална подкрепа за семейна заетост". На срещите с жителите на общината от селата Оризово, Мирово, Плодовитово, Гранит, Опълченец, Братя Даскалови бяха раздадени информационни материали - брошури и листовки. С тези информационни кампании екипът по проекта цели широка информираност сред целевите групи за възможностите, които предоставя проектът.

Идеята на ръководството на Община Братя Даскалови и екипа по проекта е да бъдат по-близо до целевите групи по проекта и да предоставят пълна отчетност за дейностите извършвани по проекта.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Братя Даскалови и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представлявано от Министерството на труда и социалната политика.

 

Инвестира във вашето бъдеще!