Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

EU logo BG

ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0105-C0001ESF logo BG

„Социална подкрепа за семейна заетост”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Община Братя Даскалови в партньорство с Община Просочани, Република Гърция изпълнява проект BG051PO001-7.0.07-0105 „Социална подкрепа за семейна заетост” финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Като част от дейностите по реализиране на Договор BG051PO001-7.0.07-0105-С0001 “Социална подкрепа за семейна заетост” е предвидено петдневно работно посещение на ръководители и служители на общинска администрация Братя Даскалови в община Просочани, Република Гърция, което ще се проведе в периода 23.06.2014 – 27.06.2014 г.

Целта на тази специфична дейност е да се задълбочи сътрудничеството между партньорите като се взаимстват най-добрите практики, ръководители и служители на българската общинска администрация да придобият специфични знания, умения и способности, необходими за активиране и поддържане на ефективно сътрудничество между тях. Запознаването с чуждия опит «на място» и добрите европейски практики, ще подпомогне процеса на активизиране на българската администрация, взаимодействието и сътрудничеството със социалните институции и развитие на социалните услуги, с акцент върху осигуряване на заетост и социално включване и предоставяне на адаптирани услуги за семейства на безработни. Дейността ще допринесе за усвояването на нов и иновативен опит, който до момента не е бил прилаган в общината.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Братя Даскалови и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представлявано от Министерството на труда и социалната политика.

Инвестира във вашето бъдеще!