Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

EU logo BG

ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0105-C0001ESF logo BG

„Социална подкрепа за семейна заетост”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ ПОЧЕРПИ ОПИТ ОТ ОБЩИНА ПРОСОЧАНИ, ГЪРЦИЯ


Представители на Община Братя Даскалови посетиха Община Просочани, Гърция коята е партньор по проект BG051PO001-7.0.07-0105 „Социална подкрепа за семейна заетост”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“. За 5 работни дни /23.06 – 27.06.2014 г./ 10 /десет/ ръководители и служители на община Братя Даскалови се запознаха с чуждия опит и обсъдиха добри практики с колегите си с цел активизиране на българската администрация, взаимодействие и сътрудничество със социалните институции и развитие на социалните услуги, с акцент върху осигуряване на заетост и социално включване и предоставяне на адаптирани услуги за семейства на безработни.
В първият работен ден от посещението работната група посети община Просочани, където ръководителят на проекта Росен Иванов разказа за целите, дейностите и резултатите, които ще се постигнат с реализиране на проекта. Коментираха се изпълнявани проекти от двете общини и често срещани трудности при реализацията им.
На следващия ден с много ентусиазъм и хъс групата посети Съюза на жените в Драма, където научи повече за дейността на организацията и успешните модели за подпомагане на жени да намерят работа. Всички бяха впечатлени от етусиазма и любовта, с които 25 души заети в организацията и множеството доброволци откликваха на трудностите и проблемите на бедните и пострадалите от насилие жени.
Представителите на Центъра по заетост в Драма разказаха за мерките, които използват за подкрепа на малкия бизнес с цел осигуряване на заетост в общината; за успешни проекти на малки семейни фирми и начините, по които се справят с бюрокрацията. Като добра практика споделиха създадения местен пазар в Драма, където производителите директно излагат стоката си и като така се съкращава пътя на произвежданата продукция.
В Агенцията по заетостта в Драма работната група дискутира безработицата в областта, мерките за осигуряване на заетост, възможностите за подкрепа на безработните лица по схеми на оперативните програми. Процентът на безработните в Драма е 28, който е сходен на този в община Братя Даскалови, като сериозен проблем и пред двете общини е високия процент на младежката безработица. На срещата се коментираха различни начини и форми за справяне с младежката безработица и осигуряване на заетост поне на един член от безработните семйства в двете общини.

Всички от работната група си тръгнаха от община Просочани, Гърция с множество идеи, които ще разкажат на колегите и бизките си и ще направят всичко възможно да използват успешния опит на съседите за намаляване на безработицата в община Братя Даскалови.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Братя Даскалови и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представлявано от Министерството на труда и социалната политика.

Инвестира във вашето бъдеще!