Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

EU logo BG

ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0105-C0001ESF logo BG

„Социална подкрепа за семейна заетост”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 През месец август 2014 г. продължиха дейностите по проект "Социална подкрепа за семейна заетост". Във връзка с изпълнение на Дейност: Проучване и анализ на добри практики беше изготвен доклад за проучване на добри практики. След спечелената обществена поръчка и сключен договор с фирмата изпълнител, същата подходи отговорно към изоставането от план графика на предвидените по проекта дейности и на 10.08.2014 г. беше представен доклад на тема: Проучване на добри практики и инициативи за заетост и социално включване и предоставяне на услуги на семейства на безработни. Проучени са практики от България, Република Гърция и други страни от Европейския съюз. 

Едновременно с предаването на доклада, започнаха дейности и по извършване на анализ на добри практики, като се очаква работния документ да бъде готов в края на месец август.

Проектът „Социална подкрепа за семейна заетост” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Братя Даскалови и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представлявано от Министерството на труда и социалната политика.

 Инвестира във вашето бъдеще!