Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

EU logo BG

ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0105-C0001ESF logo BG

„Социална подкрепа за семейна заетост”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 През месец септември 2014 г. продължиха дейностите по проект "Социална подкрепа за семейна заетост". Във връзка с изпълнение на Дейност: Проучване и анализ на добри практики беше изготвен анализ на добри практики. Документът в публичен и ще бъде публукуван на интернет страницата на проекта.

Фирмата изпълнител на дейността започна изпълнението на третия етап от договора, а именно създаването на общинска стратегия за осигуряване на подкрепа за заетост, образование / обучение и социално участие на семействата на безработни в общността чрез създаване на разгърната мрежа от иновативни услуги за тези семействата и правилен /диференциран/ подход за предоставянето им по места („wraparound” и “no wrong door”). Очаква се в средата на месец октомври да приключи изпълнението на тази дейност. 

Екипът по проекта участва активно при разработването на тези документи, като бяха проведени и срещи с кметове и кметски наместници от населените места на територията на общината. В края на месец октомври предстои и отпечатването на наръчник с добри практики, който ще бъде на три езика (български, английски, гръцки) и достъп до него ще има както на интернет страницата на проекта, така и може да бъде получен от кметството във всяно едно населено място.

Проектът „Социална подкрепа за семейна заетост” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Братя Даскалови и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представлявано от Министерството на труда и социалната политика.

Инвестира във вашето бъдеще!