Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

EU logo BG

ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0105-C0001ESF logo BG

„Социална подкрепа за семейна заетост”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 Община Братя Даскалови организира и проведе на 13 и 14 ноември 2014 година в град Стара Загора двудневен международен форум на тема: „Роля на заетостта за местно развитие” по проект “Социална подкрепа за семейна заетост”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема „БЕЗ ГРАНИЦИ“ Компонент 1 – Фаза 2. Събитието се състоя в хотел Мериан палас.

Международният форум бе открит от заместник кметовете на община Братя Даскалови и община Просочани Галина Радева и Петрос Павлидис, които поздравиха участниците и пожелаха успешно сътрудничество на двете общини и занапред.

Над 70 участници - представители на общински администрации, кметове и кметски наместници, бизнеса, неправителствени организации дискутираха проблемите свързани със заетостта, както и споделиха добри практики за заетост в общините Братя Даскалови и Просочани, Гърция и в Европейския съюз.
Успешни практики и модели за предоставяне на заетост и социално включване на безработни лица в рамките на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ представи главният експерт към МТСП – Елена Петрова.
Участниците във форума се запознаха с резултати от извършено проучване и анализ на добри практики на заетост, както и със стратегия на Община Братя Даскалови за създаване на разгърната мрежа от иновативни услуги за семейства на безработни и диференциран подход за предоставянето им по места.
Интерес сред участниците предизвика представеният от Йорданка Джондорова реализиран проект по схема „Предприемчивите българи“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Йоргос Савридис, председател на Център по заетостта в Драма сподели гръцки опит за програми, осигуряващи заетост в страната им. По думите му заетостта е основен фактор за местно обновление и развитие.
През вторият ден от конференцията участниците посетиха Българо-германския център за професионално обучение в гр. Стара Загора, където научиха повече за дейността му и за интересни модели за справяне с безработицата в малките населени места.
ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0105-C0001 „Социална подкрепа за семейна заетост” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Братя Даскалови и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представлявано от Министерството на труда и социалната политика.

Инвестира във вашето бъдеще!