Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

EU logo BG

ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0105-C0001ESF logo BG

„Социална подкрепа за семейна заетост”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

На 31.12.2014 г. приключват дейностите по проект "Социална подкрепа за семейна заетост". През месец декември предстоят последни плащания към външни изпълнители по някои от дейностите и извършване на одит на проекта от одиторски екип. През целия срок на договора за безъвзмездна финансова помощ проектните дейности се изпълняваха при спазване на хоризонталните принципи на ОП РЧР. Успешно бяха постигнати следните индикатори:

Брой идентифицирани практики, които могат да се приложат в България - 1 брой;

Брой организирани работни посещения и участници в посещението - 1 брой;

Брой отпечатани наръчници - 1000 броя;

Организиран форум - 1 брой;

Брой на участниците във форума - мин.70 души;

Брой проведени пресконференции - 2 броя.

ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0105-C0001 „Социална подкрепа за семейна заетост” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Братя Даскалови и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представлявано от Министерството на труда и социалната политика.

 

Инвестира във вашето бъдеще!