Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

През месец април 2015г. продължи приемът на Заявления от кандидат-потребителите на социалната услуга „Лиен асистент” и от кандидатите за лични асистенти. До крайния срок 09.04.2015г. бяха подадени 74 Заявления от кандидат-потребители и 74 заявления от кандидати за лични асистенти. За всеки се създаде лично досие. Заявленията на кандидат-потребителите бяха предадени в Дирекция „Социално подпомагане” гр.Чирпан за изготвяне на индивидуална оценка.
През месец април 2015г. се проведе интервю с кандидатите за лични асистенти. Комисията за оценка и подбор на личните асистенти оцени индивидуално всеки кандидат за личен асистент. Комисията одобри всички кандидати и изготви Списък с класираните кандидати, подредени по низходящ ред. Списъкът се обяви на видно място в сградата на общината.
През месец май предстои да се проведе въвеждащо обучение на кандидатите за лични асистенти, които не са преминали предишно такова. Предстои също събиране на Комисията за класиране на кандидат-потребителите, след взимане на личните дела на кандидат-потребителите от Дирекция „Социално подпомагане” гр.Чирпан.