Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

На 17 септември 2015 г. Община Братя Даскалови сключи Договор BG05M9OP001-2.002-0012-C001 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект "С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови" финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Стойността на подписания договор е в размер на 499 950 лв., като безвъзмездната финансова помощ е в размер на 100%. Продължителността на проекта е 24 месеца, като дейностите по изпълнението му стартираха на 1 ноември 2015 г.

Проект „С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови“ ще предостави интегрирани услуги за хората с невъзможност за самообслужване над 65 г. и за хората с увреждания в община Братя Дасколови, като ще съчетае комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа, вкл. социални и здравни услуги в общността или в домашна среда. В „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“, назначен и обучен за целта персонал ще предоставя услуги за социално включване в общността или в домашна среда в зависимост от конкретните нужди на целевата група. Центърът ще разполага с оборудвана зала за рехабилитация, сензорна зала за работа с хора с увреждания и зала за провеждане на консултации. Наред с това по проекта ще бъде осигурена мотивационна, психологическа или друг тип необходима подкрепа за потребителите на услугите, според тяхната индивидуална потребности, както и психологическа подкрепа, консултиране и/или супервизия на персонала, предоставящ социалните услуги. Чрез реализиране на дейностите по проекта ще се предостави и възможност на хората с увреждания и на хората над 65 г. с невъзможност за самообслужване да избират желания и необходимия асистент, и в същото време ще се осигури заетост на безработни лица в трудоспособна възраст на територията на общината.

Предстои провеждане на встъпителна пресконференция в края на месец декември 2015 г.

-------------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------

Проект „С грижа за независим живот на територията на Община Братя Даскалови”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд