Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

О Б Я В Л Е Н И Е
за подбор на лицата, които ще представят услугите
личен асистент /социален асистент / домашен помощник

Във връзка с изпълнението на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. N BG05M9OP001-2.002-0012-C001, Проект „С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2014-2020г, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ, Община Братя Даскалови

О Б Я В Я В А:

Подбор на персонал, който ще предостави следните услуги на потребителите:
 личен асистент
 социален асистент
 домашен помощник
КАНДИДАТСТВАНЕ
Заявления за назначаване на длъжност личен /социален асистент и/или домашен помощник, ще се приемат от 25.01.2016г. до 15.02.2016 г.
Документите за кандидатстване се подават в сградата на Община Братя Даскалови, Център за услуги и информация, с.Братя Даскалови, ул.Септемврийци 55

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОСИГУРЕНАТА ЗАЕТОСТ
С всеки от одобрените кандидати за заемане на длъжността личен /социален асистент и/или домашен помощник се сключва трудов договор с продължителност 18 месеца от дата на сключване на договора, но не по-късно от 31.10.2017г., съгласно предвидиния план – график за изпълнение на дейностите по предоставяне на почасови услуги в домашна среда.
Възнагражденията по трудовия договор се осигуряват по Проект „С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2014-2020г, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ, Община Братя Даскалови.
МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ
Кандидатите, които желаят да заемат длъжност личен /социален асистент / домашен помощник трябва да отговарят на следните общи изисквания:
 да имат навършени 18 години;
 да не страдат от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на услугите на центъра;
 да имат Образователно и квалификационно ниво 1 - първа степен на професионална квалификация и/или минимално образователно равнище завършен VІ клас
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Желаещите да ползват услугите на центъра подават пред Община Братя Даскалови следните документи:
Заявление за постъпване на работа – Приложение № 17;
Автобиография – по образец – Приложение № 16;
 Копие на документ за самоличност;
Декларация за обработка на личните данни на кандидата - Приложение № 8;
 Копие на диплома за завършено образование или удостоверение за завършен шести клас
 Копие на трудова книжка за удостоверяване на трудов стаж;
Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността за която кандидатства - по образец
Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидат-потребителите могат да се получат:
• в сградата на Община Братя Даскалови, Център за услуги и информация на гражданите;
• документите са достъпни и на интернет страницата на Община Братя Даскалови – https://www.bratia-daskalovi.com/ раздел ОПРЧР;
• От кметовете и кметските наместници във всички населени места на територията на Община Братя Даскалови;

РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА
Подборът протича в два етапа - допускане и провеждане на интервю.
Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, назначена със заповед на Кмета на община Братя Даскалови. Комисията изготвя протокол за допуснатите и недопуснатите до събеседването кандидати, който се публикува на електронната страница на Община Братя Даскалови и на таблото с обявите в сградата на Община Братя Даскалови, ет. 1.
Списъкът на допуснатите до събеседване, както и датата, мястото и часът на провеждането му ще бъдат публикувани на електронната страница на Община Братя Даскалови и на таблото с обявите в сградата на Община Братя Даскалови, ет. 1. на 19.02.2016 г.
Интервюто/събеседването се провежда от Комисия. По време на събеседването членовете на комисията имат за цел да установи мотивите за кандидатстване, очакванията към работата, професионалните компетенции, тяхната мотивировка за работа в сферата на социалните дейности.

Пакет с документи (образци) може да свалите и от ТУК

За повече информация може да се обръщате към Петър Танев – координатор по проекта, 0884915819 и Янка Гайдаджийска- технически сътрудник по проекта, 0892 466 133, и на e-mail: - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

--------------------------------------------------------------- www.eufunds.bg -------------------------------------------------------------

Проект „С грижа за независим живот на територията на Община Братя Даскалови”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд