Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

О Б Я В А
за подбор на потребители

Във връзка с изпълнението на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № BG05M9OP001-2.002-0012-C001, Проект „С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ 2014-2020г, Община Братя Даскалови уведомява жители на общината, че:

Набира желаещи да ползват услуги за социално включване в общността и/или в домашна среда.

Заявления за включване на кандидат-потребители в проекта, ще се приемат от 25.01.2016 г. до 15.02.2016 г.

Услугите се предоставят по местоживеенето на одобрените потребители, независимо дали постоянният им адрес, съгласно документа за самоличност е в същото или в друго населено място.
Кандидатите, които могат да ползват услугите по настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ, съфинансирана от Европейския социален фонд, следва да бъдат от кръга на лицата, попадащи в обхвата на целевите групи по проекта:

1. Хора с увреждания;
2. Хора с невъзможност за самообслужване над 65 г.

Срока за изпълнение на Договора за БФП е 24 месеца, а продължителността на предоставяне на социалните услуги е до 18 месеца, но не по-късно от 31.10.2017г.
Очаквана начална дата на стартиране предоставянето на услугите – 01.04.2016 г.
Желаещите да ползват услугите на центъра подават пред Община Братя Даскалови следните документи:
1. Заявление по образец - Приложение №1 / Приложение №2;
2. Копие на документ за самоличност на лицето и на законния му представител - настойник, родител, попечител – за справка;
3. Декларация за обработка на лични данни - по образец - Приложение №3;
4. Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата (Експертно решение на ТЕЛК, протокол на ЛКК , други медицински документи);
5. Копие от амбулаторен картон или здравна книжка, с данни за личния лекар на кандидата;
Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидат-потребителите могат да получат:
• в сградата на Община Братя Даскалови, Център за услуги и информация на гражданите;
• документите са достъпни и на интернет страницата на Община Братя Даскалови – https://www.bratia-daskalovi.com/ раздел ОПРЧР;
• От кметовете и кметските наместници на всички населени места на територията на Община Братя Даскалови;

Пакет с документи (образци) може да свалите и от ТУК

За повече информация може да се обръщате към Петър Танев – координатор по проекта, 0884915819 и Янка Гайдаджийска- технически сътрудник по проекта, 0892 466 133, и на e-mail: - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

--------------------------------------------------------------- www.eufunds.bg -------------------------------------------------------------

Проект „С грижа за независим живот на територията на Община Братя Даскалови”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд