Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

О Б Я В А
за подбор на служители на длъжност Медицински специалисти и осигуряване на достъп до здравни услуги на потребителя на услугата „личен асистент” по Проект „Нови възможности за грижа”


Във връзка с изпълнението на Дейност 3 и Дейност 5 по Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ 2014-2020г, Община Братя Даскалови


О Б Я В Я В А:
Подбор на персонал на длъжност
„Медицинска сестра” или „Медицински фелдшер”

КАНДИДАТСТВАНЕ
Заявления за кандидатстване на Медицинските специалисти, ще се приемат от 22.01.2016г. до 26.01.2016 г.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОСИГУРЕНАТА ЗАЕТОСТ
С одобреният кандидат за заемане на длъжност „Медицинска сестра” или „Медицински фелдшер” се сключва договор за услуга (граждански договор) или трудов договор.
В случай, че медицинският специалист е трудово зает наемането му по проекта може да бъде осъществено чрез сключване на договор за услуга (граждански договор) при спазване разпоредбите на ЗОП или чрез втори трудов договор при спазване на разпоредбите на КТ. Максимална месечна заетост до 80 часа.
Медицинските специалисти, които не са трудово заети могат да бъдат наети чрез договор за услуга (граждански договор) или трудов договор. Максимална месечна заетост до 168 часа.
Часовете отпуснати за медицински специалисти общо за община Братя Даскалови са 835 часа месечно.
Полагаемият платен годишен отпуск по чл.155 от КТ следва да бъде използван не по-късно от 29.02.2016г.
Възнаграждението за извършването на здравните услуги предоставени от медицинските специалисти, независимо от вида на сключения договор, е в размер на 4 /четири/ лева на час.
Възнагражденията по трудовия договор се осигуряват по Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2014-2020г, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ. Срока на настоящия договор за безвъзмездна финансова помощ е до 29.02.2016г

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
 да имат навършени 18 години;
 да не страдат от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на услугите на центъра;
 да имат образователно-квалификационна степен „професионален бакалъвър” с професионална квалификация "Медицинска сестра" или „Медицински фелдшер”
 професионален медицински опит минимум 1 /една/ година.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Медицинският специалист предоставя здравни услуги в домовете на потребители по Проект „Нови възможности за грижа“ .

Основни задължения:
 Поддържане на връзка с личния лекар на потребителя;
 Предоставяне на съвети за хигиена и хранене;
 Консултиране за хигиена и предпазване от развитието на декубитуси при рискови за това пациенти;
 Измерване на витални показатели (кръвно налягане, пулс, телесна температура);
 Други допустими дейности, съгласно Наредба 1 от 2011 г..

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Желаещите да ползват услугите на центъра подават пред Община Братя Даскалови следните документи:
 Заявление за кандидатстване - Приложение 1 - може да свалите от ТУК
 Автобиография
 Документ за самоличност (за справка);
 Копие на диплома за завършено образование „професионален бакалъвър” с професионална квалификация "Медицинска сестра" или „Медицински фелдшер”
 Документ, доказващ професионален медицински опит минимум 1 една година (служебна бележка от работодател/трудова книжка и др.)
 служебна бележка от местоработата, удостоверяваща, че кандидата работи (ако е трудово ангажиран)
 Пенсионно разпореждане (ако кандидата е пенсионер)

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени от кандидатите могат да се получат:
• в сградата на Община Братя Даскалови, с.Братя Даскалови, ул.Септемврийци 55; ет.2, стая 14
• документите са достъпни и на интернет страницата на Община Братя Даскалови – https://www.bratia-daskalovi.com/ раздел ОПРЧР;

За повече информация може да се обръщате към Петър Танев, 0884915819 и Янка Гайдаджийска, 0892 466 133, и на e-mail: - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.