Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Във връзка с реализирането на проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа”, бюджетна линия № 2014BG05M9OP001-2.2015.001 «Нови алтернативи» по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020 г., в периода 14-21.01.2016 г. се проведе супервизия на наетите 26 лични асистенти в община Братя Даскалови.

Екипът за организация и управление на проекта на местно ниво осигури необходимите условия за успешното протичане на дейността, като планираните групови супервизии се проведоха в залата на Община Братя Даскалови. В ролята на супервизор бе представител на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Чирпан. В сформираните три групи от по 8-9 лица всяка, се обсъдиха различни проблеми, които срещат в своята работа личните асистенти.

Супервизията като процес представлява насочване и оказване на професионална подкрепа на практикуващите лични асистенти, за да могат да се справят адекватно и своевременно с възникващите сложни ситуации в работата си с потребителите.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.