Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back


Във връзка с реализирането на проект „С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови”, финансиран с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. N BG05M9OP001-2.002-0012-C001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2014-2020г., съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ
Екипът за организация и управление на проекта осигури необходимите условия за успешното протичане на дейността.
На 29.02.2016г. приключи приема за подбор на персонал за Центъра за почасово предоставяне на услуги в с.Оризово.

На 01.03.2016г. в залата на Община Братя Даскалови от 9.00 часа Комисия за оценка и подбор на кандидатите, назначена със Заповед на Кмета на общината ще проведе интервю/събеседване с допуснатите до събеседване кандидати

Списъкът на допуснатите до събеседване кандидати за ръководител, рехабилитатор, медицинска сестра, работник „поддръжка” , шофьор и хигиенист за Центъра за почасово предоставяне на услуги в с.Оризово може да видете ТУК.

-------------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------

Проект „С грижа за независим живот на територията на Община Братя Даскалови”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд