Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Във връзка с реализирането на проект „С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови”, финансиран с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. N BG05M9OP001-2.002-0012-C001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2014-2020г., съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ 
Екипът за организация и управление на проекта осигури необходимите условия за успешното протичане на дейността.

На 15.02.2016г. приключи приема за подбор на потребители, които се нуждаят от социалната услуга и на лицата, които ще представят услугите личен асистент /социален асистент / домашен помощник.

На 17.02.2016г. и 19.02.2016г. в залата на Община Братя Даскалови от 9.00 часа Комисията за оценка и подбор на кандидатите потребители и кандидатите за работа в центъра, назначена със заповед № РД - 20/26.01.2016 г. на Кмета на Община Братя Даскалови ще проведе интервю/събеседване с допуснатите до събеседване кандидати които ще представят услугите личен асистент /социален асистент / домашен помощник.

Списъкът на допуснатите до събеседване кандидати, които ще представят услугите личен асистент /социален асистент / домашен помощник на 17.02.2016г. може да видете ТУК.

Списъкът на допуснатите до събеседване кандидати, които ще представят услугите личен асистент /социален асистент / домашен помощник на 19.02.2016г. може да видете ТУК.

За всяко лице подало молба за ползване на услугите на центъра – кандидат потребителите, с цел удовлетворяване на конкретните им потребности ще се разработва Индивидуална оценка на потребностите. Целта на извършената оценка на потребностите за всеки потребител е да бъдат предложени здравни, социални и други услуги в зависимост от индивидуалните му нужди, потребности и проблеми. За тази цел общината ще сключи договор с външен изпълнител, който да за извърши оценка на потребностите на потенциалните потребители на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“

-------------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------

Проект „С грижа за независим живот на територията на Община Братя Даскалови”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд