Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Във връзка с реализирането на проект „С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови”, финансиран с Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. N BG05M9OP001-2.002-0012-C001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2014-2020г.,  съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.

С цел удовлетворяване на конкретните потребности на потребители на услугата се извърши посещение по домовете им и се разработи Индивидуална оценка на потребностите на всяко едно лице подало заявление за кандидатстване

Списък на лицата, подредени в низходящ ред, съобразно получените количествени резултати от извършените оценки  вижте ТУК