Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Във връзка с реализирането на проект „С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови”, финансиран с Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. N BG05M9OP001-2.002-0012-C001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2014-2020г.,  съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ Община Братя Даскалови разкри „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“. 

Центъра е разположен в сградата на ОДЗ с. Оризово, община Братя Даскалови. Центъра разполага със сензорна зала, зала за рехабилитация, зала за консултация и стая за персонал. Центъра е с капацитет 40 места. В него се предлагат услуги на хора с увреждания и на хората над 65 г. с невъзможност за самообслужване, които са в риск от социално изключване. Персоналът, който работи с тях се състои от медицинско лице, психолог, рехабилитатор и шофьор.

В Центъра се предоставят следните услуги: 

Двигателна рехабилитация

Психолог в сензорна зала

Мотивационна, психологическа или друг тип необходима подкрепа 

Супервизия на на персонала, предоставящ социалните услуги

Потеребителите да избират желания и необходимия асистент. 

С цел удовлетворяване на конкретните потребности на потребители на услугата Община Братя Даскалови назначи от 11.04.2016г. 30 лични/социални асистенти и домашни помощници, които ще предоставят социалната услуга на потребителите.