Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

 

Във връзка с реализирането на проект „С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови”, финансиран с Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. N BG05M9OP001-2.002-0012-C001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2014-2020г.,  съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ Община Братя Даскалови закупи: Специализирано транспортно средство за хората с увреждания.  

 Транспортното средство ще гарантира достъпа на хората с невъзможност за самообслужване над 65 г. и хората с увреждания, живеещи на територията на община Братя Даскалови, както до изградения по проекта „Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“, така и до най-близка болница (съгласно индивидуалните им нужди), което ще улесни достъпа им до здравни услуги и ще допринесе за развитие на социални услуги в общността.  

  Дейността беше реализирана по реда на ЗОП, чрез процедура за доставка на специализирано транспортното средство за хора с увреждания.