Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

   Община Братя Даскалови продължава изпълнението на дейностите по проект  „С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови”, финансиран с Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. N BG05M9OP001-2.002-0012-C001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2014-2020г.,  съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ .

 

   Екипът за организация и управление на проекта осигури необходимите условия за успешното протичане на дейност: „Обучение на персонала за предоставяне на услугите” по проекта, като планира на 04.10.2016г - 05.10.2016г в залата на Община Братя Даскалови да проведе поддържащо обучение. Обучението на личните/социалните асистенти и домашни помощници ще съчетава теоретически и практически аспекти, свързани с предоставянето на социалните услуги „Личен асистент”,  „Социален асистент” и „Домашен помощник”. При провеждане на обучението са заложени следните теми:

•Специфика на оказване на подкрепа на тъгуващи потребители

•Рискове за потребители породени от реакция на загуба

•Модели за подпомагане на потребители за  справяне с негативните последици от преживяната загуба

•Оценка на риска

•Работа в кризисна ситуация и мерки за избягване на кризисни ситуации застрашаващи живота на потребителите

•Професионален стрес и мерки за превенция на стреса в работата на личния / социалния асистент и домашен помощник

•Справяне със ситуации на емоционален стрес

•Спазване на здравословни и безопасни условия на предоставяне и ползване на социални услуги

Целта на обучението е участниците да затвърдят знания и умения необходими за качественото предоставяне на социалните услуги „Социален асистент” „Личен асистент” и „Домашен помощник”, чрез които да бъдат постигнати целите на проекта.