Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Община Братя Даскалови продължава изпълнението на дейностите по проект „С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови”, финансиран с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. N BG05M9OP001-2.002-0012-C001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2014-2020г., съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ .

Екипът осигури необходимите условия за успешното протичане на дейност: „Обучение на персонала за предоставяне на услугите” по проекта, като проведе на 04.10.2016г - 05.10.2016г в залата на Община Братя Даскалови поддържащо обучение. Същото съчета теоретически и практически аспекти, свързани с предоставянето на социалните услуги „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник”.
Целта на обучението бе участниците да затвърдят знания и умения необходими за качественото предоставяне на социалните услуги „Социален асистент” „Личен асистент” и „Домашен помощник”, чрез които да бъдат постигнати целите на проекта.
Екипът за организация и управление на проекта осигури необходимите условия за успешното протичане на дейност: „Функциониране на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда”, като всеки месец се провежда мониторинг на домашните помощници, личните асистенти и социални асистенти, където се следи за изпълнението на услугата, обсъждат се проблеми и тяхното разрешаване.
Към момента се предоставят социални услуги на 42 /четиридесет и двама/ потребители, като на 31 /тридесет и един/ се предоставят услугата „Личен асистент” и „Домашен помощник”.