Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Община Братя Даскалови продължава изпълнението на дейностите по проект  „С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови”, финансиран с Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. N BG05M9OP001-2.002-0012-C001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2014-2020г.,  съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ .

  Екипът за организация и управление на проекта осигури необходимите условия за успешното протичане на дейност: „Обучение на персонала за предоставяне на услугите” по проекта, като планира на 04.04.2017г - 04.04.2017г в залата на Община Братя Даскалови да проведе поддържащо обучение. Обучението на личните/социалните асистенти и домашни помощници ще съчетава теоретически и практически аспекти, свързани с предоставянето на социалните услуги „Личен асистент”  и „Домашен помощник”.

При провеждане на обучението са заложени следните теми:

·                     Общи познания за домашните грижи и за необходимите на личния асистент/домашен помощник знания и умения;

·                     Основни задължения и права на личния асистент/домашен помощник;

·                     Етични стандарти в работата на личния асистент/домашен помощник (принципи и ценности на социалната работа, поверителност, антидискриминационно поведение, др.);

·                     Права на детето и методи за тяхната закрила; специфика на грижите за стари хора, за деца и възрастни с увреждания, за терминално болни;

·                     Разпознаване и навременно сигнализиране на рискове и опасности за потребителя (влошаване на здравословното и емоционалното състояние, инциденти, дискриминация, различни форми на експлоатация, насилие, други рискове), както и за нововъзникнали потребности;

·                     Умения за предоставяне на подкрепа, изискваща физически контакт; Умения за разпознаване на рискове и справяне с кризисни ситуации

·                     Здравословни и безопасни условия на предоставяне и ползване на социални услуги

·                     Методика за предоставяне на социалната услуга в общността „Личен асистент” / „Домашен помощник”.

Целта на обучението е участниците да затвърдят знания и умения необходими за качественото предоставяне на социалните услуги „Социален асистент” „Личен асистент” и „Домашен помощник”, чрез които да бъдат постигнати целите на проекта.

През месец Март.2017г.:

·         Проведоха се от специалист психолог терапии в сензорната зала в Центъра на 7 /седем/ потребителя;

·         Предостави се от специалист психолог мотивационна и психологическа подкрепа на 41 /четиридесет и един/ потребителя;

·         Извършиха се от  специалист рехабилитатор рехабилитации на 11 /единадесет/ потребителя на услугата.

 

·         Предоставиха се от медицинско лице здравни услуги на 20/двадесет/ потребителя.