Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

  Във връзка с реализирането на проект „С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови”, финансиран с Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. N BG05M9OP001-2.002-0012-C001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2014-2020г.,  съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ Община Братя Даскалови осигури  ефективното функциониране на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“.  

   Центъра предоставя интегрирани услуги за представителите на целевите групи по проекта в отговор на комплексните им потребности, включително и здравни, с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността.

  Назначения и обучен квалифициран персонал за работа с целевите групи им гарантира възможност за избор на услуги и ги подпомага при вземане на решение коя е услугата, която в максимална степен отговаря на техните потребности.

 Чрез функционирането на Центъра и благодарение на закупеното по проекта специализирано транспортно средство за хора с увреждания се улесни достъпа на представителите на целевите групи за извършване на рехабилитация, предоставяне на психологическа и мотивационна подкрепа  и до здравни услуги.

През месец април.2017г.:

·         Проведоха се от специалист психолог терапии в сензорната зала в Центъра на 7 /седем/ потребители;

·         Предостави се от специалист психолог мотивационна и психологическа подкрепа на 40 /четиридесет/ потребители;

·         Извършиха се от  специалист рехабилитатор рехабилитации на 10 /десет/ потребители на услугата.

·         Предоставиха се от медицинско лице здравни услуги на 20/двадесет/ потребители.

              

 

 Екипа на Центъра следи за качествено изпълнението на услугата като посети на място домашните помощници и личните асистенти където се обсъдиха възникнали в процеса на работа проблеми и тяхното разрешаване.

Община Братя Даскалови продължава изпълнението на дейностите по проект  „С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови”, финансиран с Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. N BG05M9OP001-2.002-0012-C001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2014-2020г.,  съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ .

  Екипът за организация и управление на проекта осигури необходимите условия за успешното протичане на дейност: „Обучение на персонала за предоставяне на услугите” по проекта, като планира на 04.04.2017г - 04.04.2017г в залата на Община Братя Даскалови да проведе поддържащо обучение. Обучението на личните/социалните асистенти и домашни помощници ще съчетава теоретически и практически аспекти, свързани с предоставянето на социалните услуги „Личен асистент”  и „Домашен помощник”.

При провеждане на обучението са заложени следните теми:

·                     Общи познания за домашните грижи и за необходимите на личния асистент/домашен помощник знания и умения;

·                     Основни задължения и права на личния асистент/домашен помощник;

·                     Етични стандарти в работата на личния асистент/домашен помощник (принципи и ценности на социалната работа, поверителност, антидискриминационно поведение, др.);

·                     Права на детето и методи за тяхната закрила; специфика на грижите за стари хора, за деца и възрастни с увреждания, за терминално болни;

·                     Разпознаване и навременно сигнализиране на рискове и опасности за потребителя (влошаване на здравословното и емоционалното състояние, инциденти, дискриминация, различни форми на експлоатация, насилие, други рискове), както и за нововъзникнали потребности;

·                     Умения за предоставяне на подкрепа, изискваща физически контакт; Умения за разпознаване на рискове и справяне с кризисни ситуации

·                     Здравословни и безопасни условия на предоставяне и ползване на социални услуги

·                     Методика за предоставяне на социалната услуга в общността „Личен асистент” / „Домашен помощник”.

Целта на обучението е участниците да затвърдят знания и умения необходими за качественото предоставяне на социалните услуги „Социален асистент” „Личен асистент” и „Домашен помощник”, чрез които да бъдат постигнати целите на проекта.

През месец Март.2017г.:

·         Проведоха се от специалист психолог терапии в сензорната зала в Центъра на 7 /седем/ потребителя;

·         Предостави се от специалист психолог мотивационна и психологическа подкрепа на 41 /четиридесет и един/ потребителя;

·         Извършиха се от  специалист рехабилитатор рехабилитации на 11 /единадесет/ потребителя на услугата.

 

·         Предоставиха се от медицинско лице здравни услуги на 20/двадесет/ потребителя. 

Община Братя Даскалови продължава изпълнението на дейностите по проект  „С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови”, финансиран с Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. N BG05M9OP001-2.002-0012-C001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2014-2020г.,  съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

Общината осигури ефективното функциониране на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“. Към момента 42 /четиридесет и двама/ потребителя получават комплексни качествени услуги за удовлетворяване на индивидуалните им потребности като ползват услугите: „Рехабилитация”, Психологическа подкрепа”, „Психолог в сензорна зала” и здравни услуги. 33 /тридесет и трима/ потребители от тях ползват услугата „Домашен помощник”, ”Личен асистент”. Това са предимно самотно живеещи възрастни, хора с увреждания, които по различни ограничения не са в състояние да организират бита, социалния си живот и са поставени в изолация. На всеки един от потребителите е изготвен индивидуален план, който се изпълнява от домашните помощници, личните асистенти.

               През месец Януари.2017г.:

·         Психолога проведе терапии в сензорната зала в Центъра на 7 /седем/ потребители.

             Предостави се мотивационна и психологическа подкрепа на 42 /четиридесет и двама/ потребители;

·         Рехабилитатора извърши рехабилитации на 12 /дванадесет/ потребителя на услугата.

            Персонала, назначен в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“ извършва редовни посещения  на всички потребители, следи  за правилно водене на  документацията, а именно дневник на потребителя, в който се отразяват ежедневните дейности. Извършва оценка за спазване на изискванията в длъжностната характеристика и правилника за вътрешния ред.

Във връзка с реализирането на проект „С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови”, финансиран с Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. N BG05M9OP001-2.002-0012-C001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2014-2020г.,  съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ Община Братя Даскалови осигури  ефективното функциониране на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“.

    Центъра предоставя интегрирани услуги за представителите на целевите групи по проекта в отговор на комплексните им потребности, включително и здравни, с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността.

     Назначения и обучен квалифициран персонал за работа с целевите групи им гарантира възможност за избор на услуги и ги подпомага при вземане на решение коя е услугата, която в максимална степен отговаря на техните потребности.

     Чрез функционирането на Центъра и благодарение на закупеното по проекта специализирано транспортно средство за хора с увреждания се улесни достъпа на представителите на целевите групи за извършване на рехабилитация, предоставяне на психологическа и мотивационна подкрепа  и до здравни услуги.

През месец Февруари.2017г.:

·         Проведоха се от специалист психолог терапии в сензорната зала в Центъра на 7 /седем/ потребители;

·         Предостави се от специалист психолог мотивационна и психологическа подкрепа на 41 /четиридесет и един/ потребители;

·         Извършиха се от  специалист рехабилитатор рехабилитации на 11 /единадесет/ потребителя на услугата.

·         Предоставиха се от медицинско лице здравни услуги на 21/двадесет и един/ потребителя.               

 

       Екипа на Центъра следи за качествено изпълнението на услугата като посети на място домашните помощници и личните асистенти където се обсъдиха възникнали в процеса на работа проблеми и тяхното разрешаване.

Община Братя Даскалови продължава изпълнението на дейностите по проект  „С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови”, финансиран с Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. N BG05M9OP001-2.002-0012-C001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2014-2020г.,  съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ чрез осигуряване на   ефективното функциониране на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“.

Към месец декември Центъра предоставя интегрирани услуги на 41 /четиридесет и един/потребители - представителите на целевите групи по проекта в отговор на комплексните им потребности, включително и здравни, с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността.

Психолог проведе терапии в сензорната зала в Центъра на 7 /седем/ потребители.

Рехабилитатор извърши рехабилитации на 12 /дванадесет/ потребителя на услугата.

Психолог проведе индивидуални супервизии с 32 / тридесет и двама/ лични асистента/домашни помощници и групова супервизия със 7 / седем/ лични асистента/домашни помощници.

Чрез функционирането на Центъра и изградените по проекта зала за рехабилитация, сензорна зала и стая за консултации, както и благодарение на закупеното по проекта специализирано транспортно средство за хора с увреждания се улесни достъпа на представителите на целевите групи и до здравни услуги.