Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Във връзка с реализирането на проект „С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови”, финансиран с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. N BG05M9OP001-2.002-0012-C001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2014-2020г., съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ Екипът за организация и управление на проекта осигури необходимите условия за успешното протичане на дейността.

Община Братя Даскалови сключи договор с външен изпълнител, който ще извърши оценка на потребностите на потенциалните потребители на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“. Целта на извършената оценка на потребностите за всеки потребител е да бъдат предложени здравни, социални и други услуги в зависимост от индивидуалните му нужди, потребности и проблеми.
До края на месец март за всяко лице подало молба за ползване на услугите на центъра – кандидат потребителите, с цел удовлетворяване на конкретните им потребности ще се разработи Индивидуална оценка на потребностите.

-------------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------

Проект „С грижа за независим живот на територията на Община Братя Даскалови”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Във връзка с реализирането на проект „С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови”, финансиран с Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. N BG05M9OP001-2.002-0012-C001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2014-2020 г.,  съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ 

На 01.03.2016 г. в залата на Община Братя Даскалови от 9.00 часа се проведе интервю/събеседване с допуснатите до събеседване кандидати 

Комисия за оценка и подбор на кандидатите, назначена със Заповед на Кмета на общината  състави протокол от проведено интервю за  работа в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“. Протокола може да видите ТУК

Списък на кандидатите за работа в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“ според получената крайна оценка от събеседване може да видите ТУК 

 


Във връзка с реализирането на проект „С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови”, финансиран с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. N BG05M9OP001-2.002-0012-C001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2014-2020г., съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ
Екипът за организация и управление на проекта осигури необходимите условия за успешното протичане на дейността.
На 29.02.2016г. приключи приема за подбор на персонал за Центъра за почасово предоставяне на услуги в с.Оризово.

На 01.03.2016г. в залата на Община Братя Даскалови от 9.00 часа Комисия за оценка и подбор на кандидатите, назначена със Заповед на Кмета на общината ще проведе интервю/събеседване с допуснатите до събеседване кандидати

Списъкът на допуснатите до събеседване кандидати за ръководител, рехабилитатор, медицинска сестра, работник „поддръжка” , шофьор и хигиенист за Центъра за почасово предоставяне на услуги в с.Оризово може да видете ТУК.

-------------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------

Проект „С грижа за независим живот на територията на Община Братя Даскалови”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Като партньор на Агенцията за социално подпомагане Община Братя Даскалови успешно приключи дейностите за изпълнение на проект „Нови възможности за грижа“, Проекта е по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, „Нови алтернативи” по приоритетна ос 2 «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване» на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020» и се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиране.

Основната цел на проекта бе подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни лица с ограничения или в невъзможност за самообслужване и създаване на възможности за социално включване.

По проекта, общината разполагаше с „бюджет“ в рамките на 3000 часа месечно за предоставяне на услугата личен асистент, а за месец февруари бяха отпуснати допълнително 252 часа за предоставяне на услугата личен асистент и 835 часа за предоставяне на здравни услуги от медицински специалисти. Часовете за предоставяне на услугата личен асистент бяха разпределени между 29 лица от най-нуждаещите се потребители. За тях се грижиха 29 лични асистенти. Назначиха се осем медицински специалиста, които предоставиха здравни услуги на нуждаещите се потребители по предварително изготвен месечен график.

Във връзка с реализирането на проект „С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови”, финансиран с Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. N BG05M9OP001-2.002-0012-C001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2014-2020г.,  съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

На 17.02.2016г. и 19.02.2016г в залата на Община Братя Даскалови от 9.00 часа се проведе интервю/събеседване с допуснатите до събеседване кандидати

За интервю се явиха всички кандидати. 

Комисия за оценка и подбор на кандидатите, назначена със Заповед на Кмета на общината  състави протокол от проведено интервю за  работа в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“. Протокола може да видите ТУК

Списък на кандидатите за работа в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“ според получената крайна оценка от събеседване може да видите ТУК