Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Във връзка с реализирането на проект „С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови”, финансиран с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. N BG05M9OP001-2.002-0012-C001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2014-2020г., съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ 
Екипът за организация и управление на проекта осигури необходимите условия за успешното протичане на дейността.

На 15.02.2016г. приключи приема за подбор на потребители, които се нуждаят от социалната услуга и на лицата, които ще представят услугите личен асистент /социален асистент / домашен помощник.

На 17.02.2016г. и 19.02.2016г. в залата на Община Братя Даскалови от 9.00 часа Комисията за оценка и подбор на кандидатите потребители и кандидатите за работа в центъра, назначена със заповед № РД - 20/26.01.2016 г. на Кмета на Община Братя Даскалови ще проведе интервю/събеседване с допуснатите до събеседване кандидати които ще представят услугите личен асистент /социален асистент / домашен помощник.

Списъкът на допуснатите до събеседване кандидати, които ще представят услугите личен асистент /социален асистент / домашен помощник на 17.02.2016г. може да видете ТУК.

Списъкът на допуснатите до събеседване кандидати, които ще представят услугите личен асистент /социален асистент / домашен помощник на 19.02.2016г. може да видете ТУК.

За всяко лице подало молба за ползване на услугите на центъра – кандидат потребителите, с цел удовлетворяване на конкретните им потребности ще се разработва Индивидуална оценка на потребностите. Целта на извършената оценка на потребностите за всеки потребител е да бъдат предложени здравни, социални и други услуги в зависимост от индивидуалните му нужди, потребности и проблеми. За тази цел общината ще сключи договор с външен изпълнител, който да за извърши оценка на потребностите на потенциалните потребители на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“

-------------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------

Проект „С грижа за независим живот на територията на Община Братя Даскалови”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

От месец май 2015 г. Община Братя Даскалови предоставя на нуждаещи се от грижа лица социалната услуга личен асистент. Общината е партньор на Агенцията за социално подпомагане за изпълнението на проекта „Нови възможности за грижа“. Той е по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, „Нови алтернативи” по приоритетна ос 2 «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване» на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020» и се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиране. Основната цел на проекта е подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни лица с ограничения или в невъзможност за самообслужване и създаване на възможности за социално включване. По проекта, общината разполага с „бюджет“ в рамките на 3000 часа месечно за предоставяне на услугата личен асистент, а за месец февруари са отпуснати допълнително 252 часа за предоставяне на услугата личен асистент и 835 часа за предоставяне на здравни услуги от медицински специалисти. Часовете за предоставяне на услугата личен асистент са разпределени между 29 лица от най-нуждаещите се потребители. За тях грижи полагат 29 лични асистенти. Назначиха се осем медицински специалиста, които предоставиха здравни услуги на нуждаещите се потребители по предварително изготвен месечен график. Предвижда се предоставянето на социалната услуга да приключи на 29.02.2016 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Обява за подбор на служители на длъжност Медицинска сестра в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“

Документи (образци): Приложение №8 и Приложение №16 и Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността за която кандидатства


 Обява за подбор на служители на длъжност Поддръжка в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“

Документи (образци): Приложение №8 и Приложение №16 и Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността за която кандидатства


 Обява за подбор на служители на длъжност Рехабилитатор в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“

Документи (образци): Приложение №8 и Приложение №16 и Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността за която кандидатства


 Обява за подбор на служители на длъжност Хигиенист в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“

Документи (образци): Приложение №8 и Приложение №16 и Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността за която кандидатства


 Обява за подбор на служители на длъжност Шофьор в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“

Документи (образци): Приложение №8 и Приложение №16 и Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността за която кандидатства


 Обява за подбор на служители на длъжност Ръководител в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“

Документи (образци): Приложение №8 и Приложение №16 и Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността за която кандидатства


 Всички изброени длъжности са във връзка с изпълнението на Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. N BG05M9OP001-2.002-0012-C001, Проект „С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови”,  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ 2014-2020г,  Община Братя Даскалови.

За повече информация може да се обръщате към Петър Танев – координатор по проекта, 0884915819 и Янка Гайдаджийска- технически сътрудник по проекта, 0892 466 133, и на e-mail: - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

-------------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------

Проект „С грижа за независим живот на територията на Община Братя Даскалови”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Във връзка с реализирането на проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа”, бюджетна линия № 2014BG05M9OP001-2.2015.001 «Нови алтернативи» по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020 г., в периода 14-21.01.2016 г. се проведе супервизия на наетите 26 лични асистенти в община Братя Даскалови.

Екипът за организация и управление на проекта на местно ниво осигури необходимите условия за успешното протичане на дейността, като планираните групови супервизии се проведоха в залата на Община Братя Даскалови. В ролята на супервизор бе представител на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Чирпан. В сформираните три групи от по 8-9 лица всяка, се обсъдиха различни проблеми, които срещат в своята работа личните асистенти.

Супервизията като процес представлява насочване и оказване на професионална подкрепа на практикуващите лични асистенти, за да могат да се справят адекватно и своевременно с възникващите сложни ситуации в работата си с потребителите.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Уважаеми граждани,

информираме Ви, че предстои подписване на анекс към Партньорско споразумение № BG05-2404-1 от 24.03.2015 г., с който на Община Братя Даскалови се предоставят допълнително 252 часа за предоставяне на услугата "личен асистент" за месец февруари 2016 г. С това часовете по проекта, които са предоставени на общината стават 3252 ч. 

За предоставяне на здравни услуги от медицински специалисти на потребителите на територията на общината за месец февруари са отпуснати 835 ч. Община Братя Даскалови обяви процедура за подбор на персонал „Медицинска сестра” или „Медицински фелдшер”. Услугата ще бъде предоставена през месец февруари 2016 г.

Проектът приключва на 29.02.2016 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.