Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

През месец април 2015г. продължи приемът на Заявления от кандидат-потребителите на социалната услуга „Лиен асистент” и от кандидатите за лични асистенти. До крайния срок 09.04.2015г. бяха подадени 74 Заявления от кандидат-потребители и 74 заявления от кандидати за лични асистенти. За всеки се създаде лично досие. Заявленията на кандидат-потребителите бяха предадени в Дирекция „Социално подпомагане” гр.Чирпан за изготвяне на индивидуална оценка.
През месец април 2015г. се проведе интервю с кандидатите за лични асистенти. Комисията за оценка и подбор на личните асистенти оцени индивидуално всеки кандидат за личен асистент. Комисията одобри всички кандидати и изготви Списък с класираните кандидати, подредени по низходящ ред. Списъкът се обяви на видно място в сградата на общината.
През месец май предстои да се проведе въвеждащо обучение на кандидатите за лични асистенти, които не са преминали предишно такова. Предстои също събиране на Комисията за класиране на кандидат-потребителите, след взимане на личните дела на кандидат-потребителите от Дирекция „Социално подпомагане” гр.Чирпан.

Заявления от кандидат-потребителите на услугата „личен асистент” по Проект „Нови възможности за грижа” ще се приемат в община Братя Даскалови от 27 март 2015 г. до 9 април 2015 г. включително.

Към заявлението по образец и задължителното приложение към него се прилагат следните документи:

*документ за самоличност (за справка); за дете - удостоверение за раждане (копие);

*документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);

*експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие); протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие);

*удостоверение за настойничество/попечителство (копие);

*заповед/съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки или роднини или приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето (копие).

В рамките на проекта ще се извърши оценка на потребностите на подалите заявления лица с увреждания, въз основа на която ще се формира индивидуален бюджет за ползване на услугата и ще се извърши подбор на най–нуждаещите се потребители. Индивидуалните оценки на потребностите на кандидат-потребителите на услугата „Личен асистент” ще се извършват в дома им от служители на дирекциите „Социално подпомагане”, обслужваща територията на общината.

Лицата, които желаят да бъдат лични асистенти подават заявление в община Братя Даскалови в същия срок - от 27 март 2015 г. до 9 април 2015 г. включително. Кандидатите вписват в заявлението си и предпочитанията си за работа с конкретен потребител или потребители.

Към заявлението се прилагат следните документи:

*документ за самоличност (за справка);
*автобиография;
*документи за придобитата образователна степен и съотносима за длъжността „личен асистент” квалификация;
*служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
*служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи);
*пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);
*копие от удостоверение за преминато обучение по операция „Алтернативи” по Оперативната програма «Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.»

За лични асистенти по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст или лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване и са:

*безработни лица;
*трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
* неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.

Проект „Нови възможности за грижа” по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Нови алтернативи” по приоритетна ос 2 «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване» на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020» стартира изпълнението си на 18 март т.г. Общата стойност на Проекта възлиза на 64 966 534,16 лева и се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиране.

Проектът се изпълнява от Агенцията за социално подпомагане АСП чрез Главна дирекция „Социално подпомагане“. Партньори по Проекта са всичките 265 общини, като на територията на Столична община ще се изпълнява от 23 района. Проектът е с продължителност 13 месеца, а срокът на предоставяне на социалната услуга „личен асистент” – до 10 месеца. Индикативният брой потребители на услугата е 12 000.

Основна цел на проекта е превенция на зависимостта от институционален тип грижи, подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни лица с ограничения или в невъзможност за самообслужване и създаване на възможности за социално включване.

Целеви групи са:

Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
Семейства на деца, с увреждания;
Самотно живеещи тежко болни лица.

Документи по кандидатстването:

Заявление за ползване на услугата личен асистент

Приложение към заявление за ползване на услугата личен асистент

Заявление за кандидатстване за личен асистент

Повече информация може да получите в кметствата по населени места, както и в община Братя Даскалови, етаж 2, Дирекция УТИСПП и на тел. 04134 2266.

EU logo BG

ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0105-C0001ESF logo BG

„Социална подкрепа за семейна заетост”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 Община Братя Даскалови организира и проведе на 13 и 14 ноември 2014 година в град Стара Загора двудневен международен форум на тема: „Роля на заетостта за местно развитие” по проект “Социална подкрепа за семейна заетост”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема „БЕЗ ГРАНИЦИ“ Компонент 1 – Фаза 2. Събитието се състоя в хотел Мериан палас.

Международният форум бе открит от заместник кметовете на община Братя Даскалови и община Просочани Галина Радева и Петрос Павлидис, които поздравиха участниците и пожелаха успешно сътрудничество на двете общини и занапред.

Над 70 участници - представители на общински администрации, кметове и кметски наместници, бизнеса, неправителствени организации дискутираха проблемите свързани със заетостта, както и споделиха добри практики за заетост в общините Братя Даскалови и Просочани, Гърция и в Европейския съюз.
Успешни практики и модели за предоставяне на заетост и социално включване на безработни лица в рамките на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ представи главният експерт към МТСП – Елена Петрова.
Участниците във форума се запознаха с резултати от извършено проучване и анализ на добри практики на заетост, както и със стратегия на Община Братя Даскалови за създаване на разгърната мрежа от иновативни услуги за семейства на безработни и диференциран подход за предоставянето им по места.
Интерес сред участниците предизвика представеният от Йорданка Джондорова реализиран проект по схема „Предприемчивите българи“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Йоргос Савридис, председател на Център по заетостта в Драма сподели гръцки опит за програми, осигуряващи заетост в страната им. По думите му заетостта е основен фактор за местно обновление и развитие.
През вторият ден от конференцията участниците посетиха Българо-германския център за професионално обучение в гр. Стара Загора, където научиха повече за дейността му и за интересни модели за справяне с безработицата в малките населени места.
ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0105-C0001 „Социална подкрепа за семейна заетост” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Братя Даскалови и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представлявано от Министерството на труда и социалната политика.

Инвестира във вашето бъдеще!

EU logo BG

ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0105-C0001ESF logo BG

„Социална подкрепа за семейна заетост”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

На 31.12.2014 г. приключват дейностите по проект "Социална подкрепа за семейна заетост". През месец декември предстоят последни плащания към външни изпълнители по някои от дейностите и извършване на одит на проекта от одиторски екип. През целия срок на договора за безъвзмездна финансова помощ проектните дейности се изпълняваха при спазване на хоризонталните принципи на ОП РЧР. Успешно бяха постигнати следните индикатори:

Брой идентифицирани практики, които могат да се приложат в България - 1 брой;

Брой организирани работни посещения и участници в посещението - 1 брой;

Брой отпечатани наръчници - 1000 броя;

Организиран форум - 1 брой;

Брой на участниците във форума - мин.70 души;

Брой проведени пресконференции - 2 броя.

ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0105-C0001 „Социална подкрепа за семейна заетост” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Братя Даскалови и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представлявано от Министерството на труда и социалната политика.

 

Инвестира във вашето бъдеще!

 

EU logo BG

ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0105-C0001ESF logo BG

„Социална подкрепа за семейна заетост”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 През месец октомври 2014 г. продължиха дейностите по проект "Социална подкрепа за семейна заетост". В изпълнение на Дейност: Разработване на общинска стратегия за създаване на разгърната мрежа от иновативни услуги за семейства на безработни и диференциран подход за предоставянето им по места („wraparound” и “no wrong door”) фирмата изпълнител на дейността успя да спази крайния срок за представяне на стратегията и така успешно бе изпълнен договора между общината и външния изпълнител. Фирма "Одит-корект" ООД съумя въпреки кратките срокове да изготви всички предвидени по проекта документи и да извърши услугите качественото и навреме.

Създадена бе интернет страница по проекта, която се обновява непрекъснато с информация. Информацията в нея ще бъде на три езика (български, гръцки и английски).

Екипът по проекта участва активно при разработването на всички документи, като бяха проведени и срещи с кметове и кметски наместници от населените места на територията на общината.

Проектът „Социална подкрепа за семейна заетост” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Братя Даскалови и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представлявано от Министерството на труда и социалната политика.

Инвестира във вашето бъдеще!