Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

EU logo BG

ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0105-C0001ESF logo BG

„Социална подкрепа за семейна заетост”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Община Братя Даскалови в партньорство с Община Просочани, Република Гърция изпълнява проект BG051PO001-7.0.07-0105 „Социална подкрепа за семейна заетост” финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Като част от дейностите по реализиране на Договор BG051PO001-7.0.07-0105-С0001 “Социална подкрепа за семейна заетост” е предвидено петдневно работно посещение на ръководители и служители на общинска администрация Братя Даскалови в община Просочани, Република Гърция, което ще се проведе в периода 23.06.2014 – 27.06.2014 г.

Целта на тази специфична дейност е да се задълбочи сътрудничеството между партньорите като се взаимстват най-добрите практики, ръководители и служители на българската общинска администрация да придобият специфични знания, умения и способности, необходими за активиране и поддържане на ефективно сътрудничество между тях. Запознаването с чуждия опит «на място» и добрите европейски практики, ще подпомогне процеса на активизиране на българската администрация, взаимодействието и сътрудничеството със социалните институции и развитие на социалните услуги, с акцент върху осигуряване на заетост и социално включване и предоставяне на адаптирани услуги за семейства на безработни. Дейността ще допринесе за усвояването на нов и иновативен опит, който до момента не е бил прилаган в общината.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Братя Даскалови и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представлявано от Министерството на труда и социалната политика.

Инвестира във вашето бъдеще!

ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0105-С0001 

„Социална подкрепа за семейна заетост”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

През месец април 2014 г. бяха проведени редица срещи сред населението на община Братя Даскалови за представяне на целите на проект "Социална подкрепа за семейна заетост". На срещите с жителите на общината от селата Оризово, Мирово, Плодовитово, Гранит, Опълченец, Братя Даскалови бяха раздадени информационни материали - брошури и листовки. С тези информационни кампании екипът по проекта цели широка информираност сред целевите групи за възможностите, които предоставя проектът.

Идеята на ръководството на Община Братя Даскалови и екипа по проекта е да бъдат по-близо до целевите групи по проекта и да предоставят пълна отчетност за дейностите извършвани по проекта.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Братя Даскалови и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представлявано от Министерството на труда и социалната политика.

 

Инвестира във вашето бъдеще!

ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0105-С0001 

„Социална подкрепа за семейна заетост”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

С Решение № РД-35 от 07.02.2014 г. на Кмета на Община Братя Даскалови се откри процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: „Провеждане на изследвания, анализи и разработки във връзка с проект по Договор BG051РО001-7.0.07-0105-С0001 “Социална подкрепа за семейна заетост”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”. Процедурата обхваща част от дейностите по реализирането на проект "Социална подкрепа за семейна заетост". В 40 (четиридесет) дневен период от откриването  на процедурата ще бъдат събиране оферти от желаещите кандидат-изпълнители за извършване на поръчката. 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд – схема „Без граници – Компонент 1 – Фаза 2“.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Братя Даскалови и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представлявано от Министерството на труда и социалната политика.

 

Инвестира във вашето бъдеще!

ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0105-С0001 

„Социална подкрепа за семейна заетост”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

На 20.03.2014 г. приключи подаването на оферти по процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: „Провеждане на изследвания, анализи и разработки във връзка с проект по Договор BG051РО001-7.0.07-0105-С0001 “Социална подкрепа за семейна заетост”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”. Постъпили са три оферти от трима кандидати, които комисия назначена със Заповед на кмета на Община Братя Даскалови ще разгледат и оценят. Процедурата включва част от дейностите по проекта и по-конкретно: Дейност 3 Проучване на добри практики, Дейност 4 Анализ на добри практики, Дейност 6 Разработване на общинска стратегия за създаване на разгърната мрежа от иновативни услуги за семейства на безработни и диференциран подход за предоставянето им по места („wraparound” и “no wrong door”).

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Братя Даскалови и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представлявано от Министерството на труда и социалната политика.

 

Инвестира във вашето бъдеще!

ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0105-С0001 

„Социална подкрепа за семейна заетост”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

pressgreece2014На 20.01.2014 г. в залата на община Просочани (Република Гърция) официално бе даден старта на проект "Социална подкрепа за семейна заетост". На пресконференцията присъстваха представители на ръководството на община Просочани, служители на администрацията, граждани и журналисти. Пред всички бяха представени бюджетът, целите, дейностите предвидени за реализация както и очакваните резултати от изпълнението на проекта.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд – схема „Без граници – Компонент 1 – Фаза 2“.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Братя Даскалови и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представлявано от Министерството на труда и социалната политика.

 

Инвестира във вашето бъдеще!