Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Постоянни комисии на Общински съвет Братя Даскалови, област Стара Загора за мандат 2019 - 2023 година:

 

Икономическо и финансово развитие, европейски проекти

Председател- Георги Минков Колев 

Зам.- председател- Таня Минкова Чиликова

Член- Гълъб Петров Георгиев

Член- Иван Петров Иванов

Член- Никола Вълев Будаков

Член- Петко Михайлов Михайлов

Член- Силвия Чавдарова Иванова

 


Устройство на територията, земеделие, гори и екология
 

 

Председател- Иван Пенев Пенчев 

Зам.- председател - Веселин Митков Калчев

Член- Гълъб Петров Георгиев

Член- Георги Минков Колев

Член- Никола Вълев Будаков

Член- Силвия Чавдарова Иванова

Член- Таня Минкова Чиликова

 

Здравеопазване, социални дейности, образование, култура, вероизповедания и спорт

 

Председател- Станка Димова Матева

Зам.- председател- Иван Димитров Жеков

Член- Виолета Милчева Чакърова

Член- Веселин Митков Калчев

Член- Гълъб Петров Георгиев

Член- Георги Минков Колев

Член- Никола Вълев Будаков

 

Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и нормативна уредба

 

Председател- Виолета Милчева Чакърова

Зам.- председател- Петко Михайлов Михайлов

Член- Веселин Митков Калчев

Член- Иван Димитров Жеков

Член- Иван Пенев Пенчев

Член- Станка Димова Матева

Член- Таня Минкова Чиликова