Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

От 7 септември до 3 октомври 2021 г. ще се проведе 18-ото поред преброяване на населението и жилищния фонд в Република България.

Преброяването на населението и жилищния фонд е част от дейността на Националната статистическа система и Европейската статистическа система, осигурява надеждна и изчерпателна информация за броя и характеристиките на населението и жилищния фонд на страната към определен момент, но резултатите от него се използват през целия период до следващото преброяване.

Преброяването е източник на информация по определени социални, демографски и икономически признаци на ниско териториално ниво, както и за различни подгрупи от населението. То е единственият изчерпателен източник на данни за домакинствата и семействата в страната.

Получените от преброяването данни ще бъдат основа за вземане на информирани управленски решения, разработване на стратегии и конкретни национални и регионални секторни политики от централните и местните органи на управление в страната.


Заявление за кандидатстване на преброители, контрольори и придружители ТУК (pdf)

Заявление за кандидатстване на преброители, контрольори и придружители ТУК (docx)

Заповед за определяне на цени/ставки за извършване на дейностите по Преброяване 2021 ТУК

Образец на автобиография ТУК

Съгласие за обработка на лични данни ТУК

Какво е преброяване и кой участва в него?

Преброяването на населението и жилищния фонд е най-мащабното статистическо изследване в България. То се провежда веднъж на 10 години и обхваща населението, живеещо постоянно на територията на страната. Досега са проведени 17 преброявания и при всички са използвани преброители и контрольори.

За да се преброи цялото население у нас и наличните сгради по време на последното преброяване, проведено през 2011 г., бяха наети близо 45 хил. преброители и контрольори в цялата страна, въпреки че тогава за първи път се осъществи преброяване онлайн и над 40% от населението се възползва от него.

През 2021 г. по време на 18-ото преброяване на населението очакванията за онлайн преброени лица са доста по-високи, поради което е предвидено да се наемат около 30 хил. преброители и контрольори. Те ще трябва да посетят всички сгради и жилища в страната, да преброят непреброените онлайн лица, а където те са преброени, да вземат електронен код, който се получава от информационната система.

Защо да стана преброител?

Да бъдеш преброител е възможност да получиш не само допълнителна временна работа и допълнително възнаграждение. По време на преброяването преброителите ще придобият допълнителни знания и умения за дейността на Българската статистическа система и Европейската статистическа система.

Да участвате в екипа на преброяването е кауза, в която можете да се включите, за да научите и каква е днешната България в числа. Данните се използват, за да можем заедно да променим нашата страна и да я направим по-добро място за живеене. Числата ще станат основа на бъдещите политики, основани на информацията от преброяването. През следващото десетилетие данните ще предоставят възможност на правителството, областните и общинските ръководства да вземат обективни решения и да предлагат мерки. Следващото преброяване е след 10 години, не пропускайте шанса си да се включите сега!

Какво конкретно работят преброителят и контрольорът?

На всеки преброител ще бъде възложено с договор да преброи предварително определени преброителни участъци, в които обикновено живеят около 200 – 250 лица в около 80 – 100 жилища. Възможно е един участък да съдържа повече или по-малко хора и жилища в зависимост от особеностите на населеното място. Например в големите градове, ако в един вход на блок има 100 апартамента и около 300 живеещи в тях, вероятно това ще бъде един участък. Или ако в едно малко село има 10 души и 50 къщи, един преброител ще трябва да преброи и съседно село също с малко хора и сгради.

В периода на преброяването преброителите ще посещават домовете от 18 септември до 3 октомври 2021 г. във времето от 8.00 до 20.00 ч., включително събота и неделя.

При посещението те ще се легитимират със служебни карти, съдържащи трите имена, служебен номер и снимка, както и защити, които показват, че картата е автентична. Всеки преброител се отчита на своя контрольор за свършената работа.

Всеки контрольор отговаря за своя контролен район, който включва преброителните участъци средно на петима преброители. Контрольорите консултират и подпомагат преброителите в тяхната работа.

При необходимост, ако преброителите и контрольорите срещнат затруднения в работата си, кметовете на населените места определят придружители, които подпомагат преброителите и изпълняват техните указания.

Дейностите на преброителите и контрольорите са регламентирани в Закона за преброяването и неспазването им се санкционира!

Кой може да стане преброител и контрольор?

Задължителни изисквания за кандидатите за преброители и контрольори са те да са навършили 18 години, да имат поне средно образование, да не са осъждани.

Полезно за работата им, но не задължително условие, ще бъде да имат опит в сферата на образованието (учители и възпитатели), администрацията (областни и общински служители или други държавни служители), финансите, счетоводството, социалното подпомагане, социалните дейности, здравеопазването и други.

В определени населени места, в които има концентрация на население от турски, ромски или друг етнос, ще има нужда от преброители и контрольори, които владеят/умеят да комуникират на съответния език и познават обичаите.

Всички преброители и контрольори ще преминат еднодневно обучение, на което ще бъдат разяснени правата и задълженията им, както и начинът на попълване на преброителните карти. След успешно завършено обучение ще получат необходимите материали за предстоящата работа.

Какви са сроковете, какви документи са необходими и къде се подават?

Общинските преброителни комисии обявяват процедурата по набиране на документи за преброители и контрольори. В периода от 25 май до 10 юни 2021 г. кандидатите трябва да попълнят заявление и автобиография по образец, съгласие за обработка на личните им данни и да предоставят своя снимка, ако не са изразили съгласие в заявлението да се използва снимката им от Регистър „Български документи за самоличност“. Тези документи се подават в общинските преброителни комисии, след което се разглеждат, а одобрените ще бъдат информирани за датите и местата на провеждане на обученията. След успешно завършено обучение се сключва договор за преброител или контрольор и се попълва клетвена декларация за опазване на статистическата тайна.

Не пропускайте!

За Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. ще бъдат наемани преброители и контрольори за всички населени места в страната.