Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Във връзка със Заповед № РД-08-7 от 23.01.2013 г. на Ръководителя на Договарящия орган по проект "Подкрепа за достоен живот" ще се сключат допълнителни споразумения с назначените лични асистенти, както и допълнителни споразумения към договорите за предоставяне на социалната услуга с потребителите, считано от 09.03.2013 г. до 18.07.2013 г.