Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

На 25.04.2012г., в залата на Общинска администрация Братя Даскалови Областен информационен център Стара Загора проведе информационна среща на тема: „Успешни проекти по оперативните програми, реализирани в област Стара Загора”. На срещата бяха представени реализирани проекти по оперативни програми „Развитие на човешките ресурси”, „Конкурентноспособност на българската икономика”, „Административен капацитет“ както и предстоящите за отваряне схеми по програмата и актуалните в момента.

   В информационната среща участваха представители на общинска администрация, кметове на кмества, кметски наместници, представители на бизнеса, читалища.

    От презентацията стана ясно, че в област Стара Загора към срая на месец февруари по данни от Информационната система за управрение и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България /ИСУН/ са сключени 136 догора по оперативните програми на стойност 184 млн. лева, а приключилите проекти са 42 броя на стойност около 18 млн. лева.

   Участниците в срещата се запознаха и с успешно реализирани проекти в област Стара Загора като:

·„Професионална реализация чрез развитие на социално предприемачество“ реализиран от Фондация „Дете и бъдеще“

·„Разработване на технология за получаване на аморфен силициев диоксид от оризови люспи“ реализиран от „Силика“ ООД

·„ДА – Добра администрация в Община Гълъбово“ реализиран от община Гълъбово

Областният информационен център е създаден в рамките на проект „Изграждане на Областен информационен център – Стара Загора”, финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.      

За допълнителна информация: Име на служител: Петя Ацинова Длъжност: управител Тел:. 0889 199180