Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

ОБЯВА
МИГ „Брезово, Братя Даскалови“ обявява прием на проекти по „Стратегията за местно развитие“

III – та покана за прием на проекти, включваща следните мерки:
Мярка 122„Подобряване икономическата стойност на горите“ бюджет 19 558,30 лв.;
Мярка 123„Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" бюджет 179 936,36 лв.;
Мярка 311„Разнообразяване към неземеделска дейност“ бюджет 398 989,32 лв.;
Мярка 313„Насърчаване на туристическите дейности” бюджет 98 134,70 лв.;

Срок за кандидатстване: 13.02.2014 – 28.02.2014 /17:00 ч./

Документите за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от https://mig.brezovo.bg, както и в офиса на МИГ на адрес гр. Брезово, ул. „Г. Димитров“ 25, ет. 4. и на тел. 03191/2624.

Повече информация може да намерите в прикачения файл - ТУК.