Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Проект BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора”, Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти (УСПЕХ), съфинансиран от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси”, в

 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” С.ЧЕРНА ГОРА ОБЩ. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА 

През учебната 2011/2012г. се създадоха четири извънкласни и извънучилищни дейности:

· Клуб „Млад еколог”- ръководител старши учител Евгени Стоянов;

· Клуб „Приказен свят” – ръководител старши учител Дора Рашева;

· Ателие „Направи си сам” - ръководител старши учител Светла Нейкова;

· Ателие „Цветна палитра” - ръководител старши учител Теменужка Видева;

 „УСПЕХ” осмисля по-добре свободното време на учениците, включително и на тези с идентефицирана нужда от специфична подкрепа,  както и на учениците с риск от преждевременно отпадане и с негативни прояви, в т. ч. и на агресия;

„УСПЕХ” мотивира и стимулира учениците така, че да могат да изразяват свободно своето мнение, да творят, да се радват на красивото, да правят добро, да се борят, да откриват, да съграждат с убеждението, че вършат нещо полезно за себе си, за училището, за обществото.

 Учениците рисуваха, апликираха, изработваха красиви предмети и сувенири, плетяха, засаждаха растения, правиха си излети сред природата, направиха си театър.

Повече информация за проекта и неговата реализация може да видите в прикачените файлове: 1 - 2 - 3 - 4