Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови", на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 9, ал. 2 от Устава на сдружението, свиква общо събрание на 31.07.2012 г. /вторник/ от 10.00 ч. в град Брезово, ул. "Георги Димитров" № 25, в заседателната зала на Община Брезово, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад за дейността на сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови" през 2011 г.;

2. Промяна в състава на Управителния съвет;

3. Организационни въпроси

Ако в определения час не се явят необходимия брой членове, на основание Устава, събранието може да се проведе един час по-късно, на същото място при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

09.07.2012 г. Управителен съвет