Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

На 18 септември /вторник/ от 13.00 часа в зала № 1 на общинска администрация Братя Даскалови намираще се в село Братя Даскалови, ул. "Септемврийци" № 55 Ви каним на обществено обсъждане на тема: "Кандидатстване с проект по Приоритетна ос 3: "Устойчиво ”Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.2. “Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-03/2012 “Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II” по Оперативна Програма „Регионално Развитие”. 

Обсъждането ще протече при следния дневен ред:

1.Представяне на Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-03/2012 “Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II” по ОП „Регионално развитие”

2.Дискусия по обхвата на Концепция за регионален туристически продукт и маркетинг на дестинациите

3.Мнения по обсъжданите въпроси и формулиране на конкретни идеи за проекта 

   От Вас очакваме идеи за включване на дейности, които да повишат регионалния туристически потенциал за развитие и маркетинг на специфични за региона туристически продукти. 

    Искрено се надяваме, че с Вашето присъствие ще покажете съпричастност и заинтересованост към намерението и усилията на общинската администрация за подобряване качеството на живот и откриване на нови възможности за повишена регионална конкурентноспособност и устойчиво развитие.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ