Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

На 07.11.2012 г. между Община Братя Даскалови и Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция бе подписан договор за отпускане на финансова помощ по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Стойността на договора е 1 668 562 лв. без ДДС, със срок за изпълнение 30 месеца.

Проектното предложение "Интегриран проект за рехабилитация на обществени зелени площи, тротоари и площади в селата Оризово, Плодовитово, Гранит и Мирово" включва рехабилитация на паркове в изброените населени места, направа на алеи, парково осветление, кътове за отдих и почивка, площади, детски съоръжения.