Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

СЪОБЩЕНИЕ


Във връзка с подготовката по изготвяне и отпечатване на избирателните списъци за предстоящите през есента избори и съгласно чл. 396, ал. 1от Изборния кодекс Общинска администрация Братя Даскалови напомня, че право да избират общински съветници и кметове имат българските граждани, които са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място. Съгласно § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс „Живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място” е:
а/ български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство;
б/ български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес в различни общини или кметства на територията на Република България,
към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите, като променилите адресната си регистрация след тази дата имат право да гласуват по предишната си адресна регистрация, където са включени в избирателните списъци.
Предвид цитираните разпоредби, за да упражнят правото си на глас лицата с настоящ адрес в чужбина, е необходимо да заявят актуален настоящ адрес в Р. България най-малко 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите.
За община Братя Даскалови адресна регистрация се извършва в сградата на Община Братя Даскалови и във всички кметства на територията на общината.