Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

В изпълнение на изискванията на Закона за регионално развитие,  правилника за неговото приложение и методическите указания за разработване на стратегическите документи за регионално развитие, в началото на 2013 г. в Община Братя Даскалови беше създадена необходимата организация за изготвяне на основния стратегически документ за социалното и икономическо развитие на Общината- Общинския план за развитие /ОПР/ за периода 2014-2020 г. С разработването и приемането на този изключително важен  планов документ ще бъде формулирана визията и определени целите, основните приоритети и дейности за осигуряване на устойчиво развитие и по-висок жизнен стандарт на хората в общината през следващия седемгодишен период. Изготвянето на Общинския план за развитие ще бъде съобразено с основните насоки и приоритети, залегнали в Националната стратегия за развитие, Регионалния план за развитие на Югоизточен район, както и с бъдещата Областната стратегия за развитие на Област Стара Загора.

Със заповед на кмета е сформирана работна група от водещи експерти от основните направления на общинска администрация. Изготвен е работен план, конкретизиращ етапите на разработване, сроковете и отговорниците за изпълнение на предвидените дейности. Те стартират  с изготвяне на анализ на икономическото и социално развитие на Община Братя Даскалови през месец януари - месец март на настоящата година и ще приключат с обществено обсъждане и приемане от Общинският съвет през месец септември 2013 г. Отправени са  покани към неправителствени и браншови организации за участие на техни представители в експертните групи по изготвянето на анализа.

Чрез осигуряване на публичност, партньорство и гражданско участие в отделните етапи и нива от разработването на Общинския план за развитие, се цели осигуряването на необходимата прозрачност и обществено участие в процеса на планиране, наблюдение и оценка.