Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно изискванията на Закона за регионално развитие и правилника за прилагането му Община Братя Даскалови стартира изготвянето на Междинна оценка на общински план за развитие 2014 – 2020 година.

Приканваме всички граждани и заинтересовани страни за мнения и предложения за по–ефективното изпълнение на заложените цели и приоритети. Докладът от извършената оценка е публичен и подлежи на обсъждане и приемане от Общинския съвет Братя Даскалови.