Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Покана за обществено обсъждане на горско стопанският план и плана за дейностите по опазването от пожари за горските територии,собственост на Община Братя Даскалови.

   Регионална дирекция по горите - Стара Загора и Община Братя Даскалови, уведомяват обществеността и заинтересованите органи, че са  изработени горско стопански план и план за дейностите по опазването от пожари за горските територии, собственост на Община Братя Даскалови.

  На основание чл. 90, ал. 2 от Наредба №18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горски територии на 17.02.2020 г. (понеделник) от 10:00 чеса в сградата на  Община Братя Даскалови с адрес с. Братя  Даскалови, обл. Стара Загора, ул. Септемврийци №55 ще се проведе  ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на горските територии, собственост на Община Братя Даскалови. Материалите от извършеното планиране са на разположение на заинтересованите лица и органи както следва: Община Братя Даскалови, всеки работен ден от 9:00 ч. до 12:00 и от 13:00 до 16:00 ч. до 14.02.2020 г.

  Всички предложения и забележки към материалите по предмета на общественообсъждане да предоставят в писмена форма до датата на общественото обсъждане - 17.02.2020 г.

ДИРЕКТОР РДГ СТАРА ЗАГОРА 

ИНЖ. ПЕТЪР ЗАЕКОВ

ЙС/ГС