Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Договор №

BG06RDNP001-7.001-0041-С01 от 06.06.2019г

Процедура:

Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“

Процедура чрез подбор:

№ BG06RDNP001-7.001

Подмярка 7.2.:

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Мярка 7:

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Проект:

"Рехабилитация и реконструкция на улици, част от уличната мрежа в с. Братя Даскалови, с.Гранит, с.Мирово и с.Оризово, общ. Братя Даскалови”

 

Във връзка с изпълнение на Договор между Община Братя Даскалови и Държавен фонд „Земеделие” с № BG06RDNP001-7.001-0041-С01 от 06.06.2019г. Ви информираме че стартираха строителните дейности по проект: "Рехабилитация и реконструкция на улици, част от уличната мрежа в с. Братя Даскалови, с.Гранит, с.Мирово и с.Оризово, общ. Братя Даскалови”

Обща стойност на проекта: 1 116 527,55 лв, в т.ч:

Европейско съфинансиране 949 048,42 лв

Национално съфинансиране 167 479,13 лв

Главна цел на проекта: Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността, подобряване на качеството на живот в община Братя Даскалови и постигане на социално-икономическо развитие, чрез осигуряване на достъпа на населението до работни места и публични услуги, посредством подновена улична инфраструктура.

Дейности на проекта: Извършване на строително - монжатни работи във връзка с реконструкция на следните улици в община Братя Даскалови:

- с. Братя Даскалови - ул. "Втора", с площ от 6313 м2.

- с. Оризово, ул. "Четвърта" с площ от 6321 м2.

- с. Гранит, ул. "Първа" с площ от 7189 м2.

- с. Мирово, ул. "Първа" с площ от 3550 м2.

Проектното решение е разработено за всяка улица поотделно и съобразено със съществуващото положение. За всяка една от тях е предвиден комплекс от ремонтни работи, които отговарят на предварителното групиране извършено на база конкретните транспортно експлоатационните характеристики и състоянието на уличната настилка.