Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

От 01.02.2013 г. по проект "Подкрепа за достоен живот" бяха назначени допълнително 30 лични асистенти, които ще обслужват 30 потребителя на услугата. С това общо по проекта наетите лица стават 39, потребителите на услугата "Личен асистент" също са 39 лица. Назначените лични асистенти са от селата Братя Даскалови, Оризово, Мирово, Гранит, Плодовитово, Черна гора, Опълченец, Православ, Долно ново село, Горно ново село, Медово, Найденово, Малко Дряново.

Всички лични асистенти са назначени на трудови договори със срок на договора до 08.03.2013 г. Очаква се нова Заповед на Управляващия орган на ОП "РЧР" за удължаване на срока на договорите.